ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

Бібліотека

Харківського національного університету внутрішніх справ

пропонує  для обміну вищим навчальним закладам України

 наступні видання 

Назва видання

Кільк. прим.

1. 

Адміністративна відповідальність в Україні : навч.  посібник / А.Т. Комзюк, В.А. Гуменюк,Г.В. Джагупов та ін. ; за заг. ред. А.Т. Комзюка; Харк. нац. ун-т внутр. справ.  -  3-є вид., доопрац. - Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. -  80 с. – 8,64 грн.

4

2.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина / за заг. ред. О.П. Рябченко. – Х.:ХНУВС, 2009. – 256 с. – 8,00 грн.

5

3.

Адміністративна діяльність міліції / за заг. ред. О.М. Бандурки: підручник. - X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с. - 11,08 грн.

3

4. 

Адміністративний процес України: навч. посіб./ Г.О.  Пономаренко, А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко та ін.;  за заг. ред. А.Т. Комзюка; Харк. нац. ун-т внутр. справ.-Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - 212 с. – 8,79 грн.

5

5. 

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Матеріали 49-ї студент. наук. конф. / Харк. держ. ун-т. Іст. фак., Харк. від-ня Міжнар. фонду «Відродження» . -  Х. : Акта, 1997 . - 52 с. – 6,00 грн.

1

6. 

Актуальні питання автотехнічної експертизи : Ілюстр.  зб. матеріалів з експерт. практики / авт.-уклад.: С.О. Шевцов, К.В. Дубонос . -  Х. : СПД-ФО Чальцев О.В., 2006 . - 76 с. – 15,00 грн.

9

7. 

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 1 : Матеріали наукової конференції молодих учених університету внутрішніх справ. - X.: Ун-т внутр. справ, 1996. -134 с.  – 3,50 грн.

2

8. 

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.- Сімферополь, 2004. - Вип. 5. – 228 с. – 15,00 грн.

5

9. 

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.- Сімферополь, 2004. - Вип. 6. – 220 с. – 9,00 грн.

7

10. 

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матеріали наук. –практичн. конф.- Х.: ХНУВС, 2006. - 244 с.-.15,00 грн.

3

11. 

Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяль-ності: Матер. XI наук.-практ. конф. курсантів та слухачів, 29 травня 2004. - X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 276 с. – 6,00 грн.

1

12. 

Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки громадян у сучасних умовах : Матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 29 берез. 2007 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Оргкомітет: В.С. Венедіктов (голова) та ін. -  Х. : Вид-во ХНУВС, 2007 . - 172 с. – 4,52 грн.

4

13. 

Англійська мова: навч. посіб. для студентів-заочників 1курсу. ч.1. - X.: Ун-т внутр. справ, 1997. – 38 с. – 3,00 грн.

5

14. 

Англійська мова: навч. посіб. для студентів-заочників 1курсу. ч.2. - X.: Ун-т внутр. справ, 1997. – 36 с.  – 3,00 грн.

4

15. 

Андреева О. Б. Методи діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень: наук.-практ. посібник. - X.: Ун-т внутр. справ, 1999. -32 с. – 3,00 грн.

2

16. 

Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС України: науково-практ. посіб. -X.: Ун.-т внутр. справ, 1999. - 368 с. – 12,00 грн.

1

17. 

Ануфрієв М. І. Організаційно-правові засади управління безпекою життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України.-X.:Ун-т внутр.справ,1998. – 24 с. – 3,50 грн.

16

18. 

Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення ОВС України: монографія. - X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2001. -236 с. – 7,50 грн.

1

19. 

Арістова І. В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики : монографія.  -  Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. -  256 с. – 3,78 грн.

6

20. 

Артюшин Л.М., Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави: монографія. - X.: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2003. – 176 с. – 15,00 грн.

8

21. 

Афонін Е. А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз). - X.: ПАРАПАН, 2003. – 352 с. – 23,00 грн.

5

22. 

Афонин Э.А., Бандурка A.M., Мартынов А.Ю. Великая коэволюция (Глобальные  проблемы современности: историко- социологический  анализ). - К.: Парлам. изд., 2003. – 384 с. – 23,00 грн.

6

23. 

Бадян Н. Школа за колючей проволокой.-  Х. : ИА «Харьковские новости», 1999. -  206 с. – 7,50 грн.

3

24. 

Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины: монография. - X.: Право, 2000. – 128 с. – 8,00 грн.

1

25. 

Балабанова Л. М., Мілорадова Н.Е. Методи психологічного впливу в процесі розслідування злочинів: навч. посіб. / Харк. нац. ун-т внутр. справ.-Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ,  2007.-72 с. – 2,43 грн.

5

26. 

Олександр Маркович Бандурка - генерал-лейтенант міліціі, доктор юридичних наук, професор, ректор Університету внутрішніх справ : Бібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / упоряд. С.М.Куделко, С.І. Посохов . -  Х. : Ун-т внутр. справ, 1997. -  32 с. – 3,00 грн.

2

27. 

Бандурка О. М. Біобліографічний покажчик. До 65 –річчя до дня народження. Х., 2002. – 48 c. – 3,00 грн.

2

28. 

Бандурка О.М., Гетьманець О.П. Бюджетне права України: підручник. - X.: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2003. – 152 с. – 9,00 грн.

10

29. 

Бандурка A.M., Зелинский А.Ф. Вандализм - X.: Ун-т внутр. дел, 1996. -198 с. –3,00 грн.

7

30. 

Бандурка A.M. Генерал милиции советует и предупреждает. -X.: Основа, Ун-т внутр. дел, 1998. – 258 с. – 8,00 грн.

4

31. 

Бандурка А.М., Глущенко В.В. Деньги и кредит :учебник. – Х.: ХНУВС, 2003. – 480 с. – 40,00 грн.

2

32. 

Бандурка О.М. Інтерв‘ю і статті (автопортрет політика). – Х.: УВС, 2004. – 624 с. – 60,00 грн.

1

33. 

Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції. - X.: Основа, 2003. – 324 с. – 18,00 грн.

5

34. 

Бандурка, О.М., Тягло О.В Курс логіки : підручник- К. : Літера ЛТД, 2002. – 160 с. – 110,15 грн.

1

35. 

Бандурка A.M., Денисова Т. А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания . - Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с. – 23,00 грн.

18

36. 

Бандурка О.М., Тюріна В. О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: підручник. - X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003.- 336 с. – 24,00 грн.

3

37. 

Бандурка О. М. Основи управління в ОВС України. Теорія, досвід, шляхи удосконалення.-Х: Основа, 1999. – 438 с. – 15,00 грн.

2

38. 

Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: підручник. -X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. -288 с. – 16,00 грн.

10

39. 

Бандурка О.М., Соболев В. О., Московець В. І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: підручник. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 352 с. – 15,00 грн.

3

40. 

Бандурка A.M., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к лишению свободы: пособие. - X.: Основа, Ун-т внутр. дел, 1997. - 242 с. – 5,00 грн.

10

41. 

Бандурка A.M., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. - X.: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. -368 с. – 24,00 грн.

3

42. 

Бандурка A.M., Друзі  В. А. Психология  власти: учебник. пособ. -X.: Ун-т внутр. дел, 1998. – 328 с. – 12,00 грн.

9

43. 

Бандурка О.М., Віденєєв Т.О., Калиновський В. Б. Психо­фізіологічні проблеми наркотизації населення: монографія. - X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. - 130 с. – 12,00 грн.

1

44. 

Бандурка О.М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України: монографія. – X.: НУВС, 2004. - 780 с. – 25,50 грн.

4

45. 

Бандурка О.М. Триста п‘ятдесят років мого життя. –Х.:НУВС, 2001. – 480 с.- 30,00 грн.

3

46. 

Бандурка A.M., Симовьян С. В. Украина против «грязных» денег: науч.-практ. пособие. -X.: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. - 224 с. – 10,00 грн.

11

47. 

Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник для вищих закладів освіти МВС України . -  Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. -  478 с. – 10,00 грн. 

1

48. 

Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-економический аналіз : учебник.- Х.: Вид-во ун-ту внутр.дел, 1999.- 394 с. – 38,00 грн.

4

49. 

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая психология : учебник.- Х.: Изд-во Нац. ун-ва  внутр. дел, 2002.-640 с. – 38,00 грн.

3

50. 

Бандурка О.О. , Рябченко О.П. Громадянство України   та паспортизація: наук.- практич. коментар  до чинного законодавства. – Х.: Вид-во Нац.ун-ту внутр. справ, 2001. – 52 с. – 3,00 грн.

4

51. 

Бандурка О. О. Державна податкова служба в України: система, правовий статус, модернізація. -X.: Вид-во Нац. ун­ту внутр. справ, 2004. – 234 с. – 17,15 грн.

2

52. 

Бандурка А.А., Бандурка А.М., Носова О.В. Иностранные инвестиции в экономике Украины. - Х. : ХНУВС, 2004. – 448 с. – 20,00 грн.

3

53. 

Бандурка О.О. Міграція : наук.-практ. коментар до чинного законодавства. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр.справ, 2001. – 54 с. – 3,00 грн.

1

54. 

Бандурка О.О. Організаційно – правові засади проведення податковою міліцією перевірок суб‘єктів підприємницької діяльності. – Х.: НУВС, 2005. – 240 с. – 10,00 грн.

2

55. 

Бандурка О.О. Організаційно – правовий статус податкової міліції України : монографія. -  Х.: Вид-во Нац. ун-ту  внутр. справ. 2004. – 246 с. – 18,35 грн.

2

56. 

Бандурка О.О. Управління державною податковою службою в Україні: Організаційно-правові аспекти.-Х.: НУВС, 2005. – 506 с. – 35,96 грн.

7

57. 

Бандурка І.В. Приватизація державного житлового фонду -основа функціонування ринкових відносин в Україні: науково-практ. посіб. - X.: Ун-т внутр. справ, 1998. – 58 с. – 2,50 грн.

5

58. 

Бачинин В. А. «За человека страшно мне. .» (Искусство перед реальностью духовного кризиса). - М.: Знание, 1991. – 64 с. – 5,00 грн.

1

59. 

Бачинин В. А. Морально-правовая философия. Ист. обзор:учеб. пособие. - X.: Ун-т внутр.дел, 1995. – 136 с. – 9,00 грн.

3

60. 

Бачинин В. А. Философия. Мир. Человек. Социум.- Х.: ХИЛД, 1994. – 86 с. – 25,00 грн.

1

61. 

Бібліотека дидактичних основ соціально-педагогічного забезпечення професійної діяльності працівників ОВС. Роз.1. Методичні основи формування знань в умовах підвищення професійної компетентності працівників ОВС: метод, посібник. - X.: Стильїздат, 2003. – 160 с. – 9,00 грн.

12

62. 

Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. – 292 с. – 10,00 грн.

1

63. 

Білоконь М.В. Державне управління у сфері охорони громадського порядку: монографія. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 700с. – 29,97 грн.

3

64. 

Борисов В. И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: Вопросы квалификации. - X.: Консум, 1995. -104 с. – 3,50 грн.

1

65. 

Борисова И.В. Документационное обеспечение управления ОВД : лекция по учебной дисциплине "Организация управленческой деятельности в органах внутренних дел"  / Акад.МВД России;каф.упр.ОВД и внутр.войсками. - М., 1997. - 34 с. –  2,00 грн.

1

66. 

Бурая Н.П. Соціальна робота: навч. посібник. – X: НУВС, 1996. -104с. – 3,00 грн.

3

67. 

Велике відкриття. Новий завіт : Спец. вид., пер. сучасною укр. мовою. - Торонто : Еванджел Байбл Транслейторс Енд Міністріс: Байбл Ту Олл Інтернашіонал, 1993. - 414 с. - 10,00 грн.

3

68. 

Венедиктов В.С. Організація підготовки наукових кадрів в Україні: наук.-практ. посібник.-Х.:ХНУВС,2007.- 162 с. – 2,35 грн.

13

69. 

Венедиктов B.C. Правове регулювання умов праці за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: науково-практ. посіб.(нормативні акти,коментар,  зразки документів) - X.: Ун-т внутр. справ, 1995. -37с.  – 3,00 грн.

2

70. 

Венедиктов В. С. Правовые вопросы возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений : учеб. пособие /Ун-т внутр. дел МВД Украины. - Х. : Ун-т внутр. дел, 1996. - 126 с. – 4,60 грн.

7

71. 

Венедиктов B.C. Іншин М.І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: наук.-практ. посібник. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. -188 с. – 7,50 грн.

6

72. 

Венедиктов B.C. Теоретические проблемы юридической ответсвенности в трудовом праве: монография. - X.: Консум, 1996. -136 с. – 3,50 грн.

2

73. 

Венедиктов B.C. Юридична відповідальність працівників ОВС України: монографія. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. -269 с. – 15,00 грн.

4

74. 

Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. - X.: Нац. ун-т внутр дел, 2003. – 288 с. – 18,00 грн.

3

75. 

Виденеев И. А. Психология девиантного поведения: учеб.пособ - X.: Ун-т внутр. дел, 1997. – 68 с. – 3,50 грн.

2

76. 

Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики: лекція. - X.: Ун-т внутр. справ, 1996. – 36 с . – 1,00 грн.

9

77. 

Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Х.: ХНУВС, 2000. – 336 с. – 15,00 грн.

1

78. 

Воловник П.В. Феномен Харькова в его людях. – Х.: Золотые страницы,2004. – 504 с. – 25,00 грн.

1

79. 

80-річчя відродження української державності: минуле і сучасне : доп. і повідомл. на всеукр. наук. конф. 14-16 листоп. 1997 р. / Ун-т внутр. справ, Сімферопольский держ. ун-т. - Сімферополь, 1997. - 126 с. - Додаток до "Вісн. ун-та внутр. справ" (№2). - 6,0 грн.

2

80. 

Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Євпаторія, 18-20 трав. 2005 р.) / МВС України, Нац. ун-т внутр. справ, Міжнар. жіночий правозахисний центр «Ла Страда - Україна». - К. : Міленіум, 2005 .-  148с. – 23,00 грн.

1

81. 

Всегда начеку: Альбом. По материалам второй всесоюзной художественной выставки, посвященной 60-лет. октябрьской революции и 60-лет. советской милиции / сост. В.П. Кузнецова. - М. : Сов. художник, 1979. - 96 с. – 10,0 грн.

1

82. 

Вузовская наука сегодня : Организация, управление, функционирование / Харьк. техн. ун-т радиоэлектроники . -  Х. : РИП «Оригинал», 1995. -  232 с. – 10,00 грн.

1

83. 

Гавриш С.Б. Уголовно-правовая охрана природной среды Украине: Проблемы теории и развитие законодательства. – Х.: Основа, 1994. – 640 с. – 7,00 грн.

1

84. 

Галузеві соціології: навч. посіб.: у 2 т./ В.Л. Погрібна, М.М Саппа, Р.В. Шейко та ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.-Х.: ХНУВС, 2009. Т. 1.-2009.-216 с. – 5,74 грн.

3

85. 

Гіренко С.П. Практична конфліктологія : навч. посібник. -Х.: ХНУВС, 2010. – 184 с. – 7,00 грн.

5

86. 

Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст..) : Історіко -правове дослідження: монографія. -  Х.,СІМ, 2005. – 448 с. – 19,00 грн.

1

87. 

Гончарук В.Я. Правове регулювання виробництва і обігу спиртних напоїв у Російській імперії в кінці XVIII - на початку XX ст.: монографія. - X.: Вид. -во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 234 с. – 15,00 грн.

2

88. 

Греченко В.А. Історія сучасного світу : навч. посібник /МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ . -  Х. : Вид-во ХНУВС, 2006 . -  256 с. – 5,33 грн.

3

89. 

Греченко В.А. Історія України : короткий нарис .-  Х. : Ун-т внутр. справ, 1996. - 170 с. – 5,00 грн.

2

90. 

Греченко В. В.  Податкова система: навч. посіб./ Харк. нац. ун-т внутр. справ. -Х.:  ХНУВС, 2009.-191 с. – 8,28 грн.

4

91. 

Грохольський В. Л. Організаційно-правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю : монографія. / за заг. ред. О.М. Бандурки . -  Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. -  307 с. – 30,62 грн.

1

92. 

Гуторова Н.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособиею. -  Х. : ООО «Рубикон П», 1997 . -  102 с. – 10,00 грн.

1

93. 

Даньшин И.Н. Криминология: Понятие, предмет, задача и система криминологической  науки. - X, 1994. – 34 с. – 3,00 грн.

3

94. 

Деятельность гражданской полиции ООН на территории бывшей Югославии (организационно-управленческие и социально-психологические аспекты). - К.: Преса України, 1999. -192 с. – 7,00 грн.

11

96. 

Доверие милиции и латентная преступность: взгляд украинских и российских исследователей. - X.: Финарт, 2002. -308 с. – 10,00 грн.

1

97. 

Довідник автора та редактора : зб. нормат. актів і метод. рекомендації щодо здійснення редакційно-видавнич. діяльності : наук.-практ. посібник / за заг. ред. О.Н. Ярмиша. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1997. - 170 с. - 6,0 грн.

1

98. 

Додаткові матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні судово-експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві», 14-15 березня 2003 року ВС України. Нац. ун-т внутр. справ, Британська Рада в Україні . -  Х., 2003 .   –  56 с. – 11,00 грн.

5

99. 

Дотримання прав жінок та завдання правоохоронних органів України : з6. наук. статей /Ун-т внутр.справ. - Харків-Київ, 1999. – 196 с. – 5,00 грн.

12

100. 

Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): монографія. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. cправ, 2003. – 280 с. – 15,00 грн.

2

101. 

Dracula. Frankensteіn. The tіme machіne.The phantom of the opera.Olіver Twіst: збірник творів англ.мовою для позаудиторного читання / уклад. Кальченко Т.М. - Х. : ХІВС, 1994. - 160 с. - 6,40 грн.

2

102. 

Дурдинець В. У протидії криміналітету. Виступи, статті, інтерв‘ю. – К.: Київська правда, 2004. – 392 с. – 26,08 грн.

8

103. 

Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: наук. практичн. конференція.Харків,27жовтня 2006р. – Х.: ХНУВС, 2007. -278 с. – 3,19 грн.

2

104. 

Економічна теорія в схемах і таблицях: навч. посібник /за заг. ред. Петрової К.Я. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 332 с.  – 9,60 грн.

6

105. 

Енциклопедія Сучасної України: У 25 т., Т.1. -К.: Координац. Бюро ЕСУ НАН України, 2001. – 150,00 грн.

2

106. 

Єрохін А.Л., Лановий О.Ф. Методи і  засоби комп`ютерних інформаційних технологій: навч.посібник. – Х.:ХНУВС, 2009. -320 с. – 9,57 грн.

4

107.

Журавський B.C. Організація діяльності парламенту: особливості правового регулювання. - X.: Ун-т внутр. справ, 2000. – 16 с. – 4,50 грн.

1

108. 

Загорулько Е. Проблемы реализации права заклада. - X.:НЮА Украины, 1997. – 21 с. – 3,00 грн.

3

109. 

Загорулько Е. Стороны закладного правоотношения, их права и обязанности. - X.: НЮА Украины, 1997. – 29 с. – 3,00 грн.

4

110. 

Захаров И. П.  Методы расчета линейных электрических цепей : учеб. пособие для студентов техн. спец. вузов / МВД Украины, Харьк. нац. ун-т внутр. дел . -  Х. : ХНУВД, 2007 . -  136 с. – 17,83 грн.

2

111. 

Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та : оперативними працівниками органів внутрішніх справ / під ред. П.В.Коляди ; МВС України, Гол.слідче упр. - К., 2002. - 544 с. – 23,00 грн.

9

112. 

Збірник нормативних актів по роботі з особовим складом органів внутрішніх справ Украіни / уклад.: Боровицький О.В., Вакулович В.І., Малиновський О.Т. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1997. - 112 с. - 4,0 грн.

2

113. 

Збірник нормативних актів по роботі з персоналом Національного університету внутрішніх справ / упоряд.: В.І. Московець, О.В. Леміщенко, С.М. Яровий. - Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. - 140 с. - 10,00 грн

10

114. 

Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій з питань планування, проведення та впровадження в практику науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у ВЗО та НДУ України: за станом на 1 груд. 1997 р. / уклад.: Глієвий А.А., Позняков О.І. ; за заг. ред. О.Н. Ярмиша. - Х. : Ун-т внутр. справ, 1997. - 228 с. – 7,00 грн.

2

115. 

Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій з питань організації, планування та проведення навчально-виховного  процесу в навчальних закладах МВС України: за станом на 1 липня 1996року / відповід. ред. П. І. Орлов. - X.: Ун-т внутр. справ, 1996. – 200 с. – 10,00 грн.

4

116. 

Збірник праць науковців у галузі права : До 70-річчя  О.М. Бандурки / Кіровогр.  юрид. ін-т Харк. Нац. ун-ту внутр. справ, за заг. ред. К.Б. Левченко ; передм. О.М. Бандурки . -  К. : Юристконсульт, 2007. -  328 с. – 20,00 грн.

2

117. 

Звоницкий Э. М. Наш Харьков . -  Х. : Наш городок, 2004 . Вып. 1 . - 2004 . - 108 с. – 5,00 грн.

3

118. 

Зеленецкий B.C., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконстукции) утраченных уголовных дел. -X.: Восточно-регион. Центр гуманитарно-образоват. инициатив, 2002. – 236 с. – 18,20 грн.

7

119. 

Землянська О.В. Особистість як об’єкт судово-психологічної експертизи: монографія.-Харків:Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.- 367 с. – 10,00 грн.

2

120. 

Знання. Закон. Честь: Національний університет внутрішніх справ - 1994-2004 : Десятиріччю університетського статусу присвячується / редкол.: О.М. Бандурка (голова) та ін. -  Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 . -  256 с. – 16,00 грн.

7

121. 

Зотов И., Моченков А. Искусство проведения операций с недвижимостью. - X.: РИП «Оригинал», 1996. – 320 с. – 15,00 грн.

11

122. 

Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія.- Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 338 с. – 30,00 грн.

2

123. 

Історію творить народ: Велика Вітчизняна війна в спогадах мешканців селища Безлюдівка Харківського району Харківської області / редкол.: О.М. Бандурка (голова) та ін. -  Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004 . -  204 с. – 8,00 грн.

1

124. 

Історія органів внутрішніх справ : навчальні матеріали до спецкурсу / розроб.: Безрук С.І., Гавриленко О.А., Зайцев Л.О. та ін., за ред. Зайцева Л.О. -  Х. : Ун-т внутр.справ, 1999. Ч. 1: До початку ХХ ст. - 1999 . - 72 с. – 7,00 грн.

1

125. 

Історія органів внутрішніх справ : навчальні матеріали до спецкурсу / розроб.: Безрук С.І., Гавриленко О.А., Зайцев Л.О. та ін., за ред. Зайцева Л.О. -  Х. : Ун-т внутр.справ, 1999. Ч. 2: XX століття  - 1999,1998 . –154 с. – 8,00 грн.

1

126. 

Історія органів внутрішніх справ : науково-бібліогр. довідник .Ч.1./уклад.: О.М. Кобєлєв, Л.І. Романова, Г.М. Герасимова та ін. ;за заг. ред. Л.О. Зайцева та ін. -  Х. : УВС, 2000 . –58 с. – 3,00 грн.

1

127. 

История Первомайской милиции : сб. архив. док., материалов и воспоминаний сотрудников Первомайской милиции / сост.: А.Ф.Парамонов. - Первомайский : Тенгри, 2000. - 146 с. - 5,0 грн.

6

128. 

История Украины. Всемирная история XX века: учеб. пособие : пособие для поступающих в юрид. Вузы Украины / под. Ред. А.Н. Ярмыша –X.: Ун-т внутр. дел, 1995. – 162 с. – 6,00 грн.

1

129. 

Кадровая информационно-аналитическая система МВД Украины. Описание локальной системы : науч.-практ. пособие / П.И. Орлов, А.М. Луганский, Е.С. Замыслов и др. -  Х. : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001 . -  88 с. – 7,00 грн.

7

130. 

Казанчук І.Д. Паблік  рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ: монографія. - X.: Держ. спец. вид-во «Основа», 2003. -198 с. – 12,00 грн.

2

131. 

Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика : навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.-  Х. : Право, 1999 . -  204 с. – 8,00 грн.

1

132. 

Каткова Т.Г.   Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти . -  Х.:   ТИТУЛ, 2007 . -  181 с. – 30,00 грн.

5

133. 

Каткова Т. В. Судебные экспертизы. практич пособие. Х.:Ун-т внутр. дел,, 1997. – 102 с. - 3,50 грн.

2

134. 

Киян М.Ш. Представительство от украинских губерній  в Государственной думе Российской империи I и II созывов (1906-1907 гг.).- X: Основа, 1997. – 191 с. – 5,00 грн.

2

135. 

Клюєв О.М. Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на  регіональному рівні : монографія. – Х. : Основа, 2005. - 378 с. - 20,00 грн.

1

136. 

Кобзев І.В., Струков В.М. Практикум з курсу «комп'ютерні мережі» Інтернет / Нац. ун-т внутр. справ . -  Х. : Вид-во Нац.ун-т внутр. справ, 2004 . -  126 с. – 4,00 грн.

5

137. 

Ковалев Е. В., Рябченко Е. П. Маркентинговая концепция эконом. безопасности предприятия. -Х.: Ун-т внутр. дел, 1998. – 144 с. – 4,00 грн.

2

138. 

Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління: монографія. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 420 с. – 2,60 грн.

4

139. 

Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади і управління зар. країн.-  Х.: Основа, 1998. - 245 с.

2

140. 

Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: монографія. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 336 с. – 15,00 грн.

1

141. 

Computers in today’s world. Компютери у сучасному світі. Manual for Decond-year students / укл. Л. I. Попова. - X.: Ун-т внутр. справ, 1998. – 80 с. – 3,00 грн.

2

142. 

Коммунистическое движение. Очерки истории / под общ. ред. А. М. Бандурки. – Х.: Изд-во Нац. дн-та внутр. дел, 2004.- 744 с. – 38,00 грн.

12

143. 

Конституція України. Konstytucia Ukrainu. ( польск.). - Львів., 1997. – 4,00 грн.

1

144. 

Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монографія. - X.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – 412 с. – 18,50 грн.

6

145. 

Котляр О. Наш депутат : докум.-публ. нариси: [Про відомого політ. і держ. діяча О.М.Бандурку]. -  Х. : Основа, 2002 . -  112 с. – 3,00 грн.

1

146. 

Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: монографія. -X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 406 с. – 17,00 грн.

3

147. 

Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо. Роздуми і спогади. - К.: Століття, 2002. – 392 с. – 25,00 грн.

2

148. 

Краткий терминологический словарь по медицинской психологии и психодиагностике / сост. Л.Ф. Шестопалова. -X., 1997. -34 с. – 4,00 грн.

2

149. 

Криминология. Тексты XIX -начала XX вв. (история социологии преступности: [хрестоматия]: [в 2 т.]/ сост. и предисл. И.П.  Рущенко; Харк. нац. ун-т внутр. справ.- Х.: Харьк. нац. ун-т внутр. дел, 2009.-(Классики криминологии и социологии преступности).   Т. 1: Уголовно-статистическиеисследования/ под общ. ред. А.М. Бандурки.-2009.-432 с.- 15,65 грн.

5

150. 

Кройтор В. А. Гражданский процесс : учеб. пособие для подготовки к зачету и экзамену .-  Изд. 3-е, перераб. и доп. -  Х. : Эспада, 2006. -  240 с. – 8,00 грн.

2

151. 

Кройтор М.В. Защита прав граждан и организаций: практ. пособие. -X.: Бизнес-Информ, 1995. – 130 с. – 7,50 грн.

1

152. 

Кройтор М.В. Защита прав потребителя. - X.: Бизнес-Информ, 1996. -320 с. – 6,00 грн.

1

153. 

Кухаренок А. М., Струков В. М. Алгоритмизация и программирование задач , обработка массивов данных на Турбо Паскале. Х., 1997. – 4,50 грн.

2

154. 

Кухаренок М.А., Струков В.М., Яковлев С. В. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. -X.:Ун-т внутр. дел, 1999.-179 с. – 6,00 грн.

1

155. 

Лапшина В.Л., Московец В.И. Искусство делового общения работника органов внутренних дел : метод. советы и рекомендации. -  Х. : Нац. ун-т внутр. дел, 2004 . -  84 с. – 11,00 грн.

130

156. 

Лисенко В.В., Задорожний О.С., Дзісяк О.П. Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування: монографія /Нац. ун-т держ. податкової служби України, Н.-д.центр з пробл. оподаткування.- К.: Істина,2008.-216 с. –30,00 грн.

3

157. 

Литвак О.М.Злочинність, її причини та профілактика .- К.:Україна, 1997.  – 167  с. – 8,00 грн.

1

158. 

Лозовой В.В., ГаенкоВ.И Культура межличностных отношений: практическое пособие для деловых людей. – Х.: Регион-форм, 2003. – 111 с. – 10,00 грн.

1

159. 

Луговской С. И. Самооборона без оружия. В помощь оперативному работнику : учеб. пособие / Харьк. ин-т внутр. дел. - Х. : ХИВД, 1994. - 92 с. -3,00 грн.

1

160. 

Лысенко В.В.   Основные процессуальные и организационные документы по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних : практ. пособие-  Х. :  Ун-т внутр. дел, 1995 . – 3,00 грн.

10

161. 

Лысенко В. В. Расследование вымогательств: учеб.-практ. пособие. -X. :Ун-т внутр. дел, 1996. - 156 с. – 4,00 грн.

12

162. 

Людина і світ : навч. посібник / В.Ю. Вілков, В.М. Ніколаєвський, В.В. Омельченко, О.І. Салтовський ; за заг. ред. В.М.Ніколаєвського. - вид. 3-тє, перероб. та доп. -Х. : Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна, 2004. - 466 с. –18,00 грн.

8

163. 

Макаренко Е.И., Снегирев А. П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир: учеб. пособие. - X.: ХИВД, 1994. - 114 с. – 3,00 грн.

3

164. 

Макроекономіка: навч. посіб./ О.В. Носова, К.Я. Петрова, М.А. Садиков та ін.; за заг. ред. О.В. Носової; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ.-Х.: Вид-во ХНУВС, 2008.- 220 с. – 6,09 грн.

5

165. 

Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины : монография .-  Х. : Изд-во Харк. нац. ун-та внутр. дел, 2005 . -  468 с. – 5,58 грн.

10

166. 

Марцеляк О. В. Інститут омбудсмана: теорія і практика: монографія. - X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 450 с. – 25,00 грн.

1

167. 

Материалы Международной конференции 2 1 -22 октября 2002 года «Предотвращение торговли людьми: экономические проблемы и пути их решения». - К.: СДМ-Студио, 2002. -168 с. – 15,00 грн.

4

168. 

Матеріали V звітної науково-практичної конференції Професорсько-викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. -Сімферополь: Доля, 2003. - Ч.1. – 208 с. – 15,00 грн.

1

169. 

Матеріали V звітної науково-практичної конференції Професорсько-викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. -Сімферополь: Доля, 2003. - Ч.2. – 223 с. – 15,00 грн.

1

170. 

Матеріали VI звітної науково-практичної конференції Професорсько-викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. -Сімферополь: Доля, 2004. –Ч. .1. - 192с. – 15,00 грн.

2

171. 

Матеріали VI звітної науково-практичної конференції Професорсько-викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. -Сімферополь: Доля, 2004. –Ч .2. – 188 с. – 15,00 грн.

2

172. 

Матеріали IV наукової конференції курсантів та слухачів, Харків 20 червня 1997. - X.: Ун-т внутр. справ, 1997.- 96 с. – 4,00 грн.

2

173. 

Матюхіна Н.П., Скідченко О.А. Поліцейські сили в Британії: навч. посібник (англ. мовою). -X.: Основа, 2002. – 80 с. – 8,00 грн.

1

174. 

Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: монографія /за заг. ред. О.М. Бандурки. - X.: Консум, 2001. - 131с. – 7,00 грн.

1

175. 

Матюхіна Н.П. Управління персоналом поліції: Англо-укр. , укр. -англ. словник термінів та словосполучень. - X.: Основа, 2002. – 56 с. – 7,00 грн.

2

176. 

Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: монографія. - X.: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2002. – 362 с. –  15,00 грн.

20

177. 

Методичні рекомендації по написанню та оформленню дипломних робіт (структура та основні вимоги) / уклад.: С.С. Танянський, Ю.П. Горелов, І.В. Кобзев ; Нац. ун-т внутр. справ. Каф. інформ. систем і технологій в діяльності ОВС; Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС . -  Х. : Нац. внутр. справ, 2005. -  36 с. – 2,18 грн.

3

178. 

Митне право України: посібник. / за ред. Шишки Р.Б., Сергієнка В.В. - X.: Нац. Ун-т внутр. справ, 2001. – 179 с. – 10,00 грн.

1

179. 

Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішних справ : практ. посібник / В. Соболєв, Ю. Бєлоусов, А. Черноусов, Д. Кобзін ; Харк. ін-т соц. дослідж. - Х.: Права людини, 2006 . -  360 с. – 25,00 грн.

2

180. 

Мовні питання в Україні. 1917-2000: Документи і матеріали.- Сімферополь : Доля, 2003.- 288 с. – 18,00 грн.

1

181. 

Московець В. І., Москаленко А. П., Кобзін Д.О. Методичне забезпечення відбору та психологічної підготовки керівників в ОВС: метод. посібник.-X.: НУВС, 2004. – 95 с. – 7,00 грн.

8

182. 

Московець В.І., Москаленко А.П., Кобзін Д.О. Методичне забезпечення психологічного супроводження діяльності вищого навчального закладу системи МВС України: метод. посібник. - X. : НУВС, 2004. - 241 с. – 16,00 грн.

4

183. 

Мусияка В.Л. Правовые основы предпринимательской деятельности. - X.: Бизнес Информ, 1995. – 92 с.

1

тел. (057) 73-98-311  - відділ комплектування бібліотечних фондів

e-mail: libkomplekt@univd.edu.ua