Loading...
ЛогоНаукова бібліотека
[email protected](057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00
Вхід

Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ пропонує  для обміну вищим навчальним закладам України наступні видання 

тел. (057) 73-98-311  - відділ комплектування бібліотечних фондів, e-mail: [email protected]

                                                     Назва видання

Кільк. прим.

1.

Адміністративна відповідальність в Україні : навч.  посібник / А.Т. Комзюк, В.А. Гуменюк,Г.В. Джагупов та ін. ; за заг. ред. А.Т. Комзюка; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – 3-є вид., доопрац. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. -  80 с. – 8,64 грн.

4

2.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина / за заг. ред. О.П. Рябченко. – Х.: ХНУВС, 2009. – 256 с. – 8,00 грн.

5

3.

Адміністративна діяльність міліції / за заг. ред. О.М. Бандурки: підручник. - X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 448 с. – 11,08 грн.

3

4.

Адміністративний процес України: навч. посіб./ Г.О.  Пономаренко, А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко та ін.;  за заг. ред. А.Т. Комзюка; Харк. нац. ун–т внутр. справ. –Х.: Вид–во Харк. нац. ун–ту внутр. справ, 2008. – 212 с. – 8,79 грн.

5

5.

Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : Матеріали 49–ї студент. наук. конф. / Харк. держ. ун–т. Іст. фак., Харк. від–ня Міжнар. фонду «Відродження» . –  Х. : Акта, 1997 . – 52 с. – 6,00 грн.

1

6.

Актуальні питання автотехнічної експертизи : Ілюстр.  зб. матеріалів з експерт. практики / авт.–уклад.: С.О. Шевцов, К.В. Дубонос . –  Х. : СПД–ФО Чальцев О.В., 2006 . – 76 с. – 15,00 грн.

9

7.

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. Вип. 1 : Матеріали наукової конференції молодих учених університету внутрішніх справ. – X.: Ун–т внутр. справ, 1996. –134 с.  – 3,50 грн.

2

8.

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.– Сімферополь, 2004. – Вип. 5. – 228 с. – 15,00 грн.

5

9.

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених.– Сімферополь, 2004. – Вип. 6. – 220 с. – 9,00 грн.

7

10.

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Матеріали наук. –практичн. конф.– Х.: ХНУВС, 2006. – 244 с. – 15,00 грн.

3

11.

Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяль-ності: Матер. XI наук.-практ. конф. курсантів та слухачів, 29 травня 2004. – X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 276 с. – 6,00 грн.

1

12.

Актуальні проблеми участі населення та громадських формувань в охороні громадського порядку і безпеки громадян у сучасних умовах : Матеріали наук.-практ. семінару, м. Харків, 29 берез. 2007 р. / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Оргкомітет: В.С. Венедіктов (голова) та ін. – Х. : Вид-во ХНУВС, 2007 . – 172 с. – 4,52 грн.

4

13.

Англійська мова: навч. посіб. для студентів–заочників 1курсу. ч.1. – X.: Ун–т внутр. справ, 1997. – 38 с. – 3,00 грн.

5

14.

Англійська мова: навч. посіб. для студентів–заочників 1курсу. ч.2. – X.: Ун–т внутр. справ, 1997. – 36 с.  – 3,00 грн.

4

15.

Андреева О. Б. Методи діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень: наук.–практ. посібник. – X.: Ун–т внутр. справ, 1999. – 32 с. – 3,00 грн.

2

16.

Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н. Вищий заклад освіти МВС України: науково–практ. посіб. – X.: Ун.–т внутр. справ, 1999. – 368 с. – 12,00 грн.

1

17.

Ануфрієв М. І. Організаційно–правові засади управління безпекою життєдіяльності працівників органів внутрішніх справ України.–X.: Ун–т внутр.справ, 1998. – 24 с. – 3,50 грн.

16

18.

Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення ОВС України: монографія. – X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2001. – 236 с. – 7,50 грн.

1

19.

Арістова І. В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики : монографія.  –  Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 256 с. – 3,78 грн.

6

20.

Артюшин Л.М., Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії воєнної безпеки суспільства і держави: монографія. – X.: Вид-во ун-ту внутр. справ, 2003. – 176 с. – 15,00 грн.

8

21.

Афонін Е. А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз). – X.: ПАРАПАН, 2003. – 352 с. – 23,00 грн.

5

22.

Афонин Э.А., Бандурка A.M., Мартынов А.Ю. Великая коэволюция (Глобальные  проблемы современности: историко социологический  анализ). – К.: Парлам. изд., 2003. – 384 с. – 23,00 грн.

6

23.

Бадян Н. Школа за колючей проволокой.-  Х. : ИА «Харьковские новости», 1999. –  206 с. – 7,50 грн.

3

24.

Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины: монография. – X.: Право, 2000. – 128 с. – 8,00 грн.

1

25.

Балабанова Л. М., Мілорадова Н.Е. Методи психологічного впливу в процесі розслідування злочинів: навч. посіб. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. –Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ,  2007.-72 с. – 2,43 грн.

5

26.

Олександр Маркович Бандурка – генерал-лейтенант міліціі, доктор юридичних наук, професор, ректор Університету внутрішніх справ : Бібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / упоряд. С.М.Куделко, С.І. Посохов . -  Х. : Ун-т внутр. справ, 1997. –  32 с. – 3,00 грн.

2

27.

Бандурка О. М. Біобліографічний покажчик. До 65-річчя до днянародження . –Х., 2002. – 48 c. – 3,00 грн.

2

28.

Бандурка О.М., Гетьманець О.П. Бюджетне права України: підручник. – X.: Вид-во Нац. Ун-ту внутр. справ, 2003. – 152 с. – 9,00 грн.

10

29.

Бандурка A.M., Зелинский А.Ф. Вандализм - X.: Ун-т внутр. дел, 1996. –198 с. –3,00 грн.

7

30.

Бандурка A.M. Генерал милиции советует и предупреждает. –X.: Основа, Ун-т внутр. дел, 1998. – 258 с. – 8,00 грн.

4

31.

Бандурка А.М., Глущенко В.В. Деньги и кредит :учебник. – Х.: ХНУВС, 2003. – 480 с. – 40,00 грн.

2

32.

Бандурка О.М. Інтерв‘ю і статті (автопортрет політика). – Х.: УВС, 2004. – 624 с. – 60,00 грн.

1

33.

Бандурка О.М. Інтерпол: Міжнародна організація кримінальної поліції. - X.: Основа, 2003. – 324 с. – 18,00 грн.

5

34.

Бандурка, О.М., Тягло О.В Курс логіки : підручник- К. : Літера ЛТД, 2002. – 160 с. – 110,15 грн.

1

35.

Бандурка A.M., Денисова Т. А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания . – Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. – 440 с. – 23,00 грн.

18

36.

Бандурка О.М., Тюріна В. О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: підручник. – X.: Вид-во нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 336 с. – 24,00 грн.

3

37.

Бандурка О. М. Основи управління в ОВС України. Теорія, досвід, шляхи удосконалення.-Х: Основа, 1999. – 438 с. – 15,00 грн.

2

38.

Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: підручник. –X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 288 с. – 16,00 грн.

10

39.

Бандурка О.М., Соболев В. О., Московець В. І. Партнерські взаємовідносини між населенням і міліцією: підручник. – X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 352 с. – 15,00 грн.

3

40.

Бандурка A.M., Севостьянов В.П. Правовое положение осужденных к лишению свободы: пособие. – X.: Основа, Ун-т внутр. дел, 1997. – 242 с. – 5,00 грн.

10

41.

Бандурка A.M., Давыденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: монография. – X.: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. – 368 с. – 24,00 грн.

3

42.

Бандурка A.M., Друзі  В. А. Психология  власти: учебник. пособ. – X.: Ун-т внутр. дел, 1998. – 328 с. – 12,00 грн.

9

43.

Бандурка О.М., Віденєєв Т.О., Калиновський В. Б. Психо­фізіологічні проблеми наркотизації населення: монографія. – X.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. – 130 с. – 12,00 грн.

1

44.

Бандурка О.М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України: монографія. – X.: НУВС, 2004. – 780 с. – 25,50 грн.

4

45.

Бандурка О.М. Триста п‘ятдесят років мого життя. – Х.:НУВС, 2001. – 480 с. – 30,00 грн.

3

46.

Бандурка A.M., Симовьян С. В. Украина против «грязных» денег: науч.-практ. пособие. – X.: Гос. спец. изд-во «Основа», 2003. – 224 с. – 10,00 грн.

11

47.

Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник для вищих закладів освіти МВС України . – Х. : Ун-т внутр. справ, 1998. – 478 с. – 10,00 грн. 

1

48.

Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Фінансово-економический аналіз : учебник. – Х.: Вид-во ун-ту внутр.дел, 1999. – 394 с. – 38,00 грн.

4

49.

Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Юридическая психология : учебник.- Х.: Изд-во Нац. ун-ва  внутр. дел, 2002.-640 с. – 38,00 грн.

3

50.

Бандурка О.О. , Рябченко О.П. Громадянство України   та паспортизація: наук.- практич. коментар  до чинного законодавства. – Х.: Вид–во Нац.ун–ту внутр. справ, 2001. – 52 с. – 3,00 грн.

4

51.

Бандурка О. О. Державна податкова служба в України: система, правовий статус, модернізація. –X.: Вид–во Нац. ун­ту внутр. справ, 2004. – 234 с. – 17,15 грн.

2

52.

Бандурка А.А., Бандурка А.М., Носова О.В. Иностранные инвестиции в экономике Украины. – Х. : ХНУВС, 2004. – 448 с. – 20,00 грн.

3

53.

Бандурка О.О. Міграція : наук.–практ. коментар до чинного законодавства. – Х.: Вид–во Нац. ун–ту внутр.справ, 2001. – 54 с. – 3,00 грн.

1

54.

Бандурка О.О. Організаційно – правові засади проведення податковою міліцією перевірок суб‘єктів підприємницької діяльності. – Х.: НУВС, 2005. – 240 с. – 10,00 грн.

2

55.

Бандурка О.О. Організаційно – правовий статус податкової міліції України : монографія. –  Х.: Вид–во Нац. ун–ту  внутр. справ. 2004. – 246 с. – 18,35 грн.

2

56.

Бандурка О.О. Управління державною податковою службою в Україні: Організаційно–правові аспекти.–Х.: НУВС, 2005. – 506 с. – 35,96 грн.

7

57.

Бандурка І.В. Приватизація державного житлового фонду –основа функціонування ринкових відносин в Україні: науково–практ. посіб. – X.: Ун–т внутр. справ, 1998. – 58 с. – 2,50 грн.

5

58.

Бачинин В. А. «За человека страшно мне» (Искусство перед реальностью духовного кризиса). – М.: Знание, 1991. – 64 с. – 5,00 грн.

1

59.

Бачинин В. А. Морально–правовая философия. Ист. обзор:учеб. пособие. – X.: Ун–т внутр.дел, 1995. – 136 с. – 9,00 грн.

3

60.

Бачинин В. А. Философия. Мир. Человек. Социум.– Х.: ХИЛД, 1994. – 86 с. – 25,00 грн.

1

61.

Бібліотека дидактичних основ соціально–педагогічного забезпечення професійної діяльності працівників ОВС. Роз.1. Методичні основи формування знань в умовах підвищення професійної компетентності працівників ОВС: метод, посібник. – X.: Стильїздат, 2003. – 160 с. – 9,00 грн.

12

62.

Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового завета. – 292 с. – 10,00 грн.

1

63.

Білоконь М.В. Державне управління у сфері охорони громадського порядку: монографія. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004. – 700с. – 29,97 грн.

3

64.

Борисов В. И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: Вопросы квалификации. – X.: Консум, 1995. –104 с. – 3,50 грн.

1

65.

Борисова И.В. Документационное обеспечение управления ОВД : лекция по учебной дисциплине "Организация управленческой деятельности в органах внутренних дел"  / Акад.МВД России;каф.упр.ОВД и внутр.войсками. – М., 1997. – 34 с. –  2,00 грн.

1

66.

Бурая Н.П. Соціальна робота: навч. посібник. – X: НУВС, 1996. –104с. – 3,00 грн.

3

67.

Велике відкриття. Новий завіт : Спец. вид., пер. сучасною укр. мовою. – Торонто : Еванджел Байбл Транслейторс Енд Міністріс: Байбл Ту Олл Інтернашіонал, 1993. – 414 с. – 10,00 грн.

3

68.

Венедиктов В.С. Організація підготовки наукових кадрів в Україні: наук.–практ. посібник.–Х.:ХНУВС,2007.– 162 с. – 2,35 грн.

13

69.

Венедиктов B.C. Правове регулювання умов праці за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: науково–практ. посіб.(нормативні акти,коментар,  зразки документів) – X.: Ун–т внутр. справ, 1995. –37с.  – 3,00 грн.

2

70.

Венедиктов В. С. Правовые вопросы возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений : учеб. пособие /Ун–т внутр. дел МВД Украины. – Х. : Ун–т внутр. дел, 1996. – 126 с. – 4,60 грн.

7

71.

Венедиктов B.C. Іншин М.І. Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: наук.–практ. посібник. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2003. –188 с. – 7,50 грн.

6

72.

Венедиктов B.C. Теоретические проблемы юридической ответсвенности в трудовом праве: монография. – X.: Консум, 1996. –136 с. – 3,50 грн.

2

73.

Венедиктов B.C. Юридична відповідальність працівників ОВС України: монографія. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2003. –269 с. – 15,00 грн.

4

74.

Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. – X.: Нац. ун–т внутр дел, 2003. – 288 с. – 18,00 грн.

3

75.

Виденеев И. А. Психология девиантного поведения: учеб.пособ – X.: Ун–т внутр. дел, 1997. – 68 с. – 3,50 грн.

2

76.

Волобуєв А.Ф. Загальні положення криміналістичної методики: лекція. – X.: Ун–т внутр. справ, 1996. – 36 с . – 1,00 грн.

9

77.

Волобуєв А.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. – Х.: ХНУВС, 2000. – 336 с. – 15,00 грн.

1

78.

Воловник П.В. Феномен Харькова в его людях. – Х.: Золотые страницы, 2004. – 504 с. – 25,00 грн.

1

79.

80–річчя відродження української державності: минуле і сучасне : доп. і повідомл. на всеукр. наук. конф. 14–16 листоп. 1997 р. / Ун–т внутр. справ, Сімферопольский держ. ун–т. – Сімферополь, 1997. – 126 с. – Додаток до "Вісн. ун–та внутр. справ" (№2). – 6,0 грн.

2

80.

Впровадження гендерних підходів у діяльність правоохоронних органів України : матеріали наук.–практ. конф. (м. Євпаторія, 18–20 трав. 2005 р.) / МВС України, Нац. ун–т внутр. справ, Міжнар. жіночий правозахисний центр «Ла Страда – Україна». – К. : Міленіум, 2005 .–  148с. – 23,00 грн.

1

81.

Всегда начеку: Альбом. По материалам второй всесоюзной художественной выставки, посвященной 60–лет. октябрьской революции и 60–лет. советской милиции / сост. В.П. Кузнецова. – М. : Сов. художник, 1979. – 96 с. – 10,0 грн.

1

82.

Вузовская наука сегодня : Организация, управление, функционирование / Харьк. техн. ун–т радиоэлектроники . –  Х. : РИП «Оригинал», 1995. –  232 с. – 10,00 грн.

1

83.

Гавриш С.Б. Уголовно–правовая охрана природной среды Украине: Проблемы теории и развитие законодательства. – Х.: Основа, 1994. – 640 с. – 7,00 грн.

1

84.

Галузеві соціології: навч. посіб.: у 2 т./ В.Л. Погрібна, М.М Саппа, Р.В. Шейко та ін.; МВС України, Харк. нац. ун–т внутр. справ.–Х.: ХНУВС, 2009. Т. 1. –2009.– 216 с. – 5,74 грн.

3

85.

Гіренко С.П. Практична конфліктологія : навч. посібник. –Х.: ХНУВС, 2010. – 184 с. – 7,00 грн.

5

86.

Головко О.М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст..) : Історіко –правове дослідження: монографія. –  Х.,СІМ, 2005. – 448 с. – 19,00 грн.

1

87.

Гончарук В.Я. Правове регулювання виробництва і обігу спиртних напоїв у Російській імперії в кінці XVIII – на початку XX ст.: монографія. – X.: Вид. –во Нац. ун–ту внутр. справ, 2002. – 234 с. – 15,00 грн.

2

88.

Греченко В.А. Історія сучасного світу : навч. посібник / МВС України, Харк. нац. ун–т внутр. справ . –  Х. : Вид–во ХНУВС, 2006 . –  256 с. – 5,33 грн.

3

89.

Греченко В.А. Історія України : короткий нарис .–  Х. : Ун–т внутр. справ, 1996. – 170 с. – 5,00 грн.

2

90.

Греченко В. В.  Податкова система: навч. посіб./ Харк. нац. ун–т внутр. справ. –Х.:  ХНУВС, 2009.–191 с. – 8,28 грн.

4

91.

Грохольський В. Л. Організаційно–правові засади управління спеціальними підрозділами МВС України по боротьбі з організованою злочинністю : монографія. / за заг. ред. О.М. Бандурки . –  Х. : Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2003. –  307 с. – 30,62 грн.

1

92.

Гуторова Н.А. Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины : учеб. пособиею. –  Х. : ООО «Рубикон П», 1997 . –  102 с. – 10,00 грн.

1

93.

Даньшин И.Н. Криминология: Понятие, предмет, задача и система криминологической  науки. – X, 1994. – 34 с. – 3,00 грн.

3

94.

Деятельность гражданской полиции ООН на территории бывшей Югославии (организационно–управленческие и социально–психологические аспекты). – К.: Преса України, 1999. –192 с. – 7,00 грн.

11

96.

Доверие милиции и латентная преступность: взгляд украинских и российских исследователей. – X.: Финарт, 2002. –308 с. – 10,00 грн.

1

97.

Довідник автора та редактора : зб. нормат. актів і метод. рекомендації щодо здійснення редакційно–видавнич. діяльності : наук.–практ. посібник / за заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Х. : Ун–т внутр. справ, 1997. – 170 с. – 6,0 грн.

1

98.

Додаткові матеріали Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасні судово–експертні технології в кримінальному і цивільному судочинстві», 14–15 березня 2003 року ВС України. Нац. ун–т внутр. справ, Британська Рада в Україні . –  Х., 2003 .   –  56 с. – 11,00 грн.

5

99.

Дотримання прав жінок та завдання правоохоронних органів України : з6. наук. статей / Ун–т внутр.справ. – Харків–Київ, 1999. – 196 с. – 5,00 грн.

12

100.

Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико–правовий аналіз): монографія. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. cправ, 2003. – 280 с. – 15,00 грн.

2

101.

Dracula. Frankensteіn. The tіme machіne.The phantom of the opera.Olіver Twіst: збірник творів англ.мовою для позаудиторного читання / уклад. Кальченко Т.М. – Х. : ХІВС, 1994. – 160 с. – 6,40 грн.

2

102.

Дурдинець В. У протидії криміналітету. Виступи, статті, інтерв‘ю. – К.: Київська правда, 2004. – 392 с. – 26,08 грн.

8

103.

Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення: наук. практичн. конференція. Харків, 27жовтня 2006р. – Х.: ХНУВС, 2007. –278 с. – 3,19 грн.

2

104.

Економічна теорія в схемах і таблицях: навч. посібник /за заг. ред. Петрової К.Я. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004. – 332 с.  – 9,60 грн.

6

105.

Енциклопедія Сучасної України: У 25 т., Т.1. –К.: Координац. Бюро ЕСУ НАН України, 2001. – 150,00 грн.

2

106.

Єрохін А.Л., Лановий О.Ф. Методи і  засоби комп`ютерних інформаційних технологій: навч.посібник. – Х.:ХНУВС, 2009. –320 с. – 9,57 грн.

4

107.

Журавський B.C. Організація діяльності парламенту: особливості правового регулювання. – X.: Ун–т внутр. справ, 2000. – 16 с. – 4,50 грн.

1

108.

Загорулько Е. Проблемы реализации права заклада. – X.: НЮА Украины, 1997. – 21 с. – 3,00 грн.

3

109.

Загорулько Е. Стороны закладного правоотношения, их права и обязанности. – X. : НЮА Украины, 1997. – 29 с. – 3,00 грн.

4

110.

Захаров И. П.  Методы расчета линейных электрических цепей : учеб. пособие для студентов техн. спец. вузов / МВД Украины, Харьк. нац. ун–т внутр. дел . –  Х. : ХНУВД, 2007 . –  136 с. – 17,83 грн.

2

111.

Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та : оперативними працівниками органів внутрішніх справ / під ред. П.В.Коляди ; МВС України, Гол.слідче упр. – К., 2002. – 544 с. – 23,00 грн.

9

112.

Збірник нормативних актів по роботі з особовим складом органів внутрішніх справ Украіни / уклад.: Боровицький О.В., Вакулович В.І., Малиновський О.Т. – Х. : Ун–т внутр. справ, 1997. – 112 с. – 4,0 грн.

2

113.

Збірник нормативних актів по роботі з персоналом Національного університету внутрішніх справ / упоряд.: В.І. Московець, О.В. Леміщенко, С.М. Яровий. – Х.: Нац. ун–т внутр. справ, 2004. – 140 с. – 10,00 грн

10

114.

Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій з питань планування, проведення та впровадження в практику науково–дослідних та дослідно–конструкторських робіт у ВЗО та НДУ України: за станом на 1 груд. 1997 р. / уклад.: Глієвий А.А., Позняков О.І. ; за заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Х. : Ун–т внутр. справ, 1997. – 228 с. – 7,00 грн.

2

115.

Збірник нормативних актів та методичних рекомендацій з питань організації, планування та проведення навчально–виховного  процесу в навчальних закладах МВС України: за станом на 1 липня 1996року / відповід. ред. П. І. Орлов. – X.: Ун–т внутр. справ, 1996. – 200 с. – 10,00 грн.

4

116.

Збірник праць науковців у галузі права : До 70–річчя  О.М. Бандурки / Кіровогр.  юрид. ін–т Харк. Нац. ун–ту внутр. справ, за заг. ред. К.Б. Левченко ; передм. О.М. Бандурки . –  К. : Юристконсульт, 2007. –  328 с. – 20,00 грн.

2

117.

Звоницкий Э. М. Наш Харьков . –  Х. : Наш городок, 2004 . Вып. 1 . – 2004 . – 108 с. – 5,00 грн.

3

118.

Зеленецкий B.C., Кузьминова В.Ю. Технология восстановления (реконстукции) утраченных уголовных дел. – X.: Восточно–регион. Центр гуманитарно–образоват. инициатив, 2002. – 236 с. – 18,20 грн.

7

119.

Землянська О.В. Особистість як об’єкт судово–психологічної експертизи: монографія.–Харків:Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004.– 367 с. – 10,00 грн.

2

120.

Знання. Закон. Честь: Національний університет внутрішніх справ – 1994–2004 : Десятиріччю університетського статусу присвячується / редкол.: О.М. Бандурка (голова) та ін. –  Х. : Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004 . –  256 с. – 16,00 грн.

7

121.

Зотов И., Моченков А. Искусство проведения операций с недвижимостью. – X.: РИП «Оригинал», 1996. – 320 с. – 15,00 грн.

11

122.

Іншин М.І. Правове регулювання службово–трудових відносин в Україні: монографія.– Х.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004. – 338 с. – 30,00 грн.

2

123.

Історію творить народ: Велика Вітчизняна війна в спогадах мешканців селища Безлюдівка Харківського району Харківської області / редкол.: О.М. Бандурка (голова) та ін. –  Х. : Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004 . –  204 с. – 8,00 грн.

1

124.

Історія органів внутрішніх справ : навчальні матеріали до спецкурсу / розроб.: Безрук С.І., Гавриленко О.А., Зайцев Л.О. та ін., за ред. Зайцева Л.О. –  Х. : Ун–т внутр.справ, 1999. Ч. 1: До початку ХХ ст. – 1999 . – 72 с. – 7,00 грн.

1

125.

Історія органів внутрішніх справ : навчальні матеріали до спецкурсу / розроб.: Безрук С.І., Гавриленко О.А., Зайцев Л.О. та ін., за ред. Зайцева Л.О. –  Х. : Ун–т внутр.справ, 1999. Ч. 2: XX століття  – 1999,1998 . –154 с. – 8,00 грн.

1

126.

Історія органів внутрішніх справ : науково–бібліогр. довідник .Ч.1./уклад.: О.М. Кобєлєв, Л.І. Романова, Г.М. Герасимова та ін. ;за заг. ред. Л.О. Зайцева та ін. –  Х. : УВС, 2000 . –58 с. – 3,00 грн.

1

127.

История Первомайской милиции : сб. архив. док., материалов и воспоминаний сотрудников Первомайской милиции / сост.: А.Ф. Парамонов. – Первомайский : Тенгри, 2000. – 146 с. – 5,0 грн.

6

128.

История Украины. Всемирная история XX века: учеб. пособие : пособие для поступающих в юрид. Вузы Украины / под. Ред. А.Н. Ярмыша –X.: Ун–т внутр. дел, 1995. – 162 с. – 6,00 грн.

1

129.

Кадровая информационно–аналитическая система МВД Украины. Описание локальной системы : науч.–практ. пособие / П.И. Орлов, А.М. Луганский, Е.С. Замыслов и др. –  Х. : Изд–во Нац. ун-та внутр. дел, 2001 . –  88 с. – 7,00 грн.

7

130.

Казанчук І.Д. Паблік  рілейшнз в діяльності органів внутрішніх справ: монографія. – X.: Держ. спец. вид-во «Основа», 2003. –198 с. – 12,00 грн.

2

131.

Кальман О. Г., Христич І.О. Правова статистика : навч. посібник для студентів юрид. вузів і фак.–  Х. : Право, 1999 . –  204 с. – 8,00 грн.

1

132.

Каткова Т.Г. Діяльність ЮНЕСКО у сфері збереження культурної спадщини: правові аспекти . –  Х.:   ТИТУЛ, 2007 . –  181 с. – 30,00 грн.

5

133.

Каткова Т. В. Судебные экспертизы. практич пособие. Х.:Ун–т внутр. дел,, 1997. – 102 с. – 3,50 грн.

2

134.

Киян М.Ш. Представительство от украинских губерній  в Государственной думе Российской империи I и II созывов (1906–1907 гг.).– X: Основа, 1997. – 191 с. – 5,00 грн.

2

135.

Клюєв О.М. Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні : монографія. – Х. : Основа, 2005. – 378 с. – 20,00 грн.

1

136.

Кобзев І.В., Струков В.М. Практикум з курсу «комп'ютерні мережі» Інтернет / Нац. ун–т внутр. справ . –  Х. : Вид–во Нац.ун–т внутр. справ, 2004 . –  126 с. – 4,00 грн.

5

137.

Ковалев Е. В., Рябченко Е. П. Маркентинговая концепция экономической безопасности предприятия. –Х.: Ун-т внутр. дел, 1998. – 144 с. – 4,00 грн.

2

138.

Коваленко В. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно–правові основи, проблеми управління: монографія. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004. – 420 с. – 2,60 грн.

4

139.

Коломієць Ю. М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади і управління зар. країн.– Х.: Основа, 1998. – 245 с.

2

140.

Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно–правові питання реалізації: монографія. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2002. – 336 с. – 15,00 грн.

1

141.

Computers in today’s world. Комп’ютери у сучасному світі. Manual for Decond–year students / укл. Л. I. Попова. – X.: Ун–т внутр. справ, 1998. – 80 с. – 3,00 грн.

2

142.

Коммунистическое движение. Очерки истории / под общ. ред. А. М. Бандурки. – Х.: Изд-во Нац. ин-та внутр. дел, 2004.– 744 с. – 38,00 грн.

12

143.

Конституція України. Konstytucia Ukrainu. ( польск.). – Львів., 1997. – 4,00 грн.

1

144.

Корж В.П. Теоретические основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными образованиями в сфере экономической деятельности: монографія. – X.: Изд–во Нац. ун–та внутр. дел, 2002. – 412 с. – 18,50 грн.

6

145.

Котляр О. Наш депутат : докум.–публ. нариси: [Про відомого політ. і держ. діяча О.М.Бандурку]. –  Х. : Основа, 2002 . –  112 с. – 3,00 грн.

1

146.

Кравченко Ю.Ф. Свобода як принцип демократичної правової держави: монографія. –X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2003. – 406 с. – 17,00 грн.

3

147.

Кравчук Л.М. Маємо те, що маємо. Роздуми і спогади. – К.: Століття, 2002. – 392 с. – 25,00 грн.

2

148.

Краткий терминологический словарь по медицинской психологии и психодиагностике / сост. Л.Ф. Шестопалова. –X., 1997. –34 с. – 4,00 грн.

2

149.

Криминология. Тексты XIX –начала XX вв. (история социологии преступности: [хрестоматия]: [в 2 т.]/ сост. и предисл. И.П.  Рущенко; Харк. нац. ун–т внутр. справ.– Х.: Харьк. нац. ун–т внутр. дел, 2009.– (Классики криминологии и социологии преступности).   Т. 1: Уголовно–статистическиеисследования/ под общ. ред. А.М. Бандурки.–2009.– 432 с. – 15,65 грн.

5

150.

Кройтор В. А. Гражданский процесс : учеб. пособие для подготовки к зачету и экзамену .–  Изд. 3–е, перераб. и доп. –  Х. : Эспада, 2006. –  240 с. – 8,00 грн.

2

151.

Кройтор М.В. Защита прав граждан и организаций: практ. пособие. –X.: Бизнес–Информ, 1995. – 130 с. – 7,50 грн.

1

152.

Кройтор М.В. Защита прав потребителя. – X.: Бизнес–Информ, 1996. –320 с. – 6,00 грн.

1

153.

Кухаренок А. М., Струков В. М. Алгоритмизация и программирование задач , обработка массивов данных на Турбо Паскале. Х., 1997. – 4,50 грн.

2

154.

Кухаренок М.А., Струков В.М., Яковлев С. В. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие. –X.:Ун–т внутр. дел, 1999.–179 с. – 6,00 грн.

1

155.

Лапшина В.Л., Московец В.И. Искусство делового общения работника органов внутренних дел : метод. советы и рекомендации. –  Х. : Нац. ун–т внутр. дел, 2004 . –  84 с. – 11,00 грн.

130

156.

Лисенко В.В., Задорожний О.С., Дзісяк О.П. Ухилення від сплати податків: виявлення та розслідування: монографія / Нац. ун–т держ. податкової служби України, Н.–д.центр з пробл. оподаткування. – К.: Істина,2008.–216 с. –30,00 грн.

3

157.

Литвак О.М.Злочинність, її причини та профілактика .– К.: Україна, 1997.  – 167  с. – 8,00 грн.

1

158.

Лозовой В.В., ГаенкоВ.И Культура межличностных отношений: практическое пособие для деловых людей. – Х.: Регион–форм, 2003. – 111 с. – 10,00 грн.

1

159.

Луговской С. И. Самооборона без оружия. В помощь оперативному работнику : учеб. пособие / Харьк. ин–т внутр. дел. – Х. : ХИВД, 1994. – 92 с. –3,00 грн.

1

160.

Лысенко В.В. Основные процессуальные и организационные документы по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних : практ. пособие. –  Х. :  Ун–т внутр. дел, 1995 . – 3,00 грн.

10

161.

Лысенко В. В. Расследование вымогательств: учеб.–практ. пособие. –X. :Ун–т внутр. дел, 1996. – 156 с. – 4,00 грн.

12

162.

Людина і світ : навч. посібник / В.Ю. Вілков, В.М. Ніколаєвський, В.В. Омельченко, О.І. Салтовський ; за заг. ред. В.М.Ніколаєвського. – вид. 3-тє, перероб. та доп. –Х. : Харк. нац. ун–т ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 466 с. – 18,00 грн.

8

163.

Макаренко Е.И., Снегирев А. П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир: учеб. пособие. – X.: ХИВД, 1994. – 114 с. – 3,00 грн.

3

164.

Макроекономіка: навч. посіб. / О.В. Носова, К.Я. Петрова, М.А. Садиков та ін.; за заг. ред. О.В. Носової; МВС України, Харк. нац. ун–т внутр. справ. – Х.: Вид–во ХНУВС, 2008.– 220 с. – 6,09 грн.

5

165.

Мартыненко О.А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов внутренних дел Украины : монография .–  Х. : Изд–во Харк. нац. ун–та внутр. дел, 2005 . –  468 с. – 5,58 грн.

10

166.

Марцеляк О. В. Інститут омбудсмана: теорія і практика: монографія. – X.: Вид–во Нац. ун–ту внутр. справ, 2004. – 450 с. – 25,00 грн.

1

167.

Материалы Международной конференции 2 1 –22 октября 2002 года «Предотвращение торговли людьми: экономические проблемы и пути их решения». – К.: СДМ–Студио, 2002. –168 с. – 15,00 грн.

4

168.

Матеріали V звітної науково–практичної конференції Професорсько–викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : У 2ч. –Сімферополь: Доля, 2003. – Ч.1. – 208 с. – 15,00 грн.

1

169.

Матеріали V звітної науково–практичної конференції Професорсько–викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. –Сімферополь: Доля, 2003. – Ч.2. – 223 с. – 15,00 грн.

1

170.

Матеріали VI звітної науково–практичної конференції Професорсько–викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. –Сімферополь: Доля, 2004. –Ч. .1. – 192с. – 15,00 грн.

2

171.

Матеріали VI звітної науково–практичної конференції Професорсько–викладацького та курсантського (студентського) складу Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ: У 2ч. –Сімферополь: Доля, 2004. –Ч .2. – 188 с. – 15,00 грн.

2

172.

Матеріали IV наукової конференції курсантів та слухачів, Харків 20 червня 1997. – X.: Ун–т внутр. справ, 1997.– 96 с. – 4,00 грн.

2

173.

Матюхіна Н.П., Скідченко О.А. Поліцейські сили в Британії: навч. посібник (англ. мовою). –X.: Основа, 2002. – 80 с. – 8,00 грн.

1

174.

Матюхіна Н.П. Поліція Великобританії: сучасні тенденції розвитку та управління: монографія /за заг. ред. О.М. Бандурки. – X.: Консум, 2001. – 131с. – 7,00 грн.

1

175.

Матюхіна Н.П. Управління персоналом поліції: Англо–укр. , укр. –англ. словник термінів та словосполучень. – X.: Основа, 2002. – 56 с. – 7,00 грн.

2

176.

Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб’єктів інтелектуальної власності в Україні: монографія. – X.: Вид–во Нац. Ун–ту внутр. справ, 2002. – 362 с. –  15,00 грн.

20

177.

Методичні рекомендації по написанню та оформленню дипломних робіт (структура та основні вимоги) / уклад.: С.С. Танянський, Ю.П. Горелов, І.В. Кобзев ; Нац. ун–т внутр. справ. Каф. інформ. систем і технологій в діяльності ОВС; Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС . –  Х. : Нац. внутр. справ, 2005. –  36 с. – 2,18 грн.

3

178.

Митне право України: посібник. / за ред. Шишки Р.Б., Сергієнка В.В. – X.: Нац. Ун–т внутр. справ, 2001. – 179 с. – 10,00 грн.

1

179.

Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішних справ : практ. посібник / В. Соболєв, Ю. Бєлоусов, А. Черноусов, Д. Кобзін ; Харк. ін–т соц. дослідж. – Х.: Права людини, 2006 . –  360 с. – 25,00 грн.

2

180.

Мовні питання в Україні. 1917–2000 : Документи і матеріали.– Сімферополь : Доля, 2003.– 288 с. – 18,00 грн.

1

181.

Московець В. І., Москаленко А. П., Кобзін Д.О. Методичне забезпечення відбору та психологічної підготовки керівників в ОВС: метод. посібник.–X.: НУВС, 2004. – 95 с. – 7,00 грн.

8

182.

Московець В.І., Москаленко А.П., Кобзін Д.О. Методичне забезпечення психологічного супроводження діяльності вищого навчального закладу системи МВС України: метод. посібник. – X. : НУВС, 2004. – 241 с. – 16,00 грн.

4

183.

Мусияка В.Л. Правовые основы предпринимательской деятельности. – X. : Бизнес Информ, 1995. – 92 с.

1