UnilibНаукова бібліотекаНаукова бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ

Нові надходження: трав. 2019 - трав. 2022

340.15(477)(075.8)
І-90
Історія держави і права України : підручник. - Харків : ХНУВС, 2019. - 447 с.
Джерелій, В.В.
Правова охорона навколишнього природного середовища в містах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2019. - 20 с.
346(477)(075.8)
Ш35
Швидка, Т.І.
Господарське право в схемах і таблицях : навч. посіб. - Харків : Право, 2019. - 128 с.
343.98:343.575](477)(072)
О-75
Особливості розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин із використанням сучасних телекомунікаційних та інших технологій : наук.-метод. рекомендації. - Харків : ХНУВС, 2019. - 46 с.
341.231.14(075.8)
С40
Сироїд, Т.Л.
Міжнародний захист прав людини : навч. посіб. - Харків : Право, 2019. - 308 с.
342.722(477)-055.2
Л38
Левченко, К.Б.
Гендерне тяжиння. - Харків : Фоліо, 2019. - 189 с.
Іщенко, І.В.
Адміністративно-правові засади здійснення підрозділами Національної поліції України ювенальної превенції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2019. - 20 с.
351.74(4+477)(082)
С91
Сучасна європейська поліцеїстика та можливості ії використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - 267 с.
Чорна, В.Г.
Обмеження в адміністративному праві : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - Харків, 2019. - 38 с.
330.1+340.6:657](477)(075.8)
О-75
Основи економічної теоріїї та судової бухгалтерії : навч. посіб. - Харків : ХНУВС, 2019. - 327 с.
343.241(3)(091)
Л69
Логвиненко, Є.С.
Покарання в праві держав Стародавнього світу : монографія. - Харків : ФОП Панов А.М., 2019. - 252 с.
34:002.1](477)(075.8)
К29
Каткова, Т.Г.
Інформаційне право. Практикум : навч. посіб. - Харків : Право, 2019. - 106 с.
343.2
.7(477)(075.8)
Н34
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - Київ : ВД "Дакор", 2019. - 1383 с.
34+346](477)(031)
В27
Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. - Господарське право. - Т. 15. - 2019. - 781 с.
343.982.9(477)(075.8)
М55
Меше, О.П.
Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в Україні : підручник. - Харків : Право, 2019. - 205 с.
343.3
.7:343.98:004](477)(07)
П83
Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій : інтегрований навч.-практ. посіб. - Харків : Право, 2019. - 186 с.
343.98(477)(075.8)
К82
Криміналістика : підручник. - Т. 1. - 2019. - 451 с.
343.98(477)(075.8)
К82
Криміналістика : підручник. - Т. 2. - 2019. - 326 с.
341.1
.8(075.8)
М58
Міжнародне публічне право : підручник. - Основи теорії. - Т. 1. - 2019. - 415 с.
341.1
.8(075.8)
М58
Міжнародне публічне право : підручник. - Основні галузі. - Т. 2. - 2019. - 623 с.
Клименко, І.В.
Теорія і практика психологічного забезпечення професійної підготовки поліцейських : дис. ... д-ра психол. наук. - Харків, 2019. - 495 с.
316.647.82-055.3(477)
Д64
Долаючи перешкоди. Становище ЛГБТ в Україні у 2018 році. - Київ : Центр "Наш світ", 2019. - 63 с.
84(4УКР)1-5
У45
Українська муза: поет. антологія од початку до наших днів : іст. хрестоматія. - Київ : [б.в.], 2019. - 1279 с.
338.23:336.74](477)
П61
Посилення значимості монетарної політики в країнах Центральної і Східної Європи у посткризовий період і рекомендації для України. - Київ : Заповіт, 2019. - 147 с.
351.746+355](477)(082)
А43
Актуальні питання забезпечення службово- бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. - Матеріали регіон. круглого столу (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.). - Вип. 3. - 2019. - 306 с.
343.97
Т41
Тимошенко, В.І.
Кримінологія: проблеми теорії та історії. - Київ : Вид-во Людмила, 2019. - 103 с.
342.25(477)(06)
Д39
Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи : [матеріали] всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Львів, 15 берез. 2019 р.). - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2019. - 147 с.
343.91:344.13](477)
А86
Артеменко, О.М.
Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження : монографія. - Харків : Право, 2019. - 223 с.
343.9:343.51](477)
К61
Колодяжний, М.Г.
Фальшивомонетництво: кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання : монографія. - Харків : Право, 2019. - 230 с.
81.111:159.9](075.8)
Г61
Кузьо, Л.І.
English for specific purposes: psychology in use : навч. посіб. - Part 2. - 2019. - 83 с.
Показано 30 (1923)