Положення про репозиторій ХНУВС

          ЗАТВЕРДЖЕНО

          Рішенням Вченої Ради

          від 23.12.2011 № 11/6 - 7

          

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕПОЗИТОРІЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ) ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

                                                                   1.   Загальні положення

        1.1. Положення прорепозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ визначає основні поняття, склад, призначення, завдання та регламентує основні засади організації та управління електронним репозиторієм університету.

        1.2. Основні терміни та поняття:

        1.2.1. Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір і якій належать майнові права інтелектуальної власності на нього відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право та суміжні права», іншого закону чи договору.

        1.2.2. Твір – результат літературної, наукової творчої діяльності автора, створений за особистою ініціативою, на замовлення чи в порядку виконання службових обов’язків. Літературно-письмові твори – книги, брошури, статті, конспекти лекцій, аналітичні огляди, звіти, презентації тощо; ілюстрації, аудіовізуальні твори; твори образотворчого мистецтва; фотографічні твори; інші твори, представлені в електронній (в тому числі цифровій) формі, яку може зчитувати комп’ютер.

        1.2.3. Репозиторій – це система накопичення, збереження та оперування даними в цифровому форматі.

         Інституційний репозиторій відкритого доступу – мережевий сервіс з накопичення, систематизації, зберігання та розповсюдження творів у цифровому вигляді, що формується установою для використання його представниками та необмеженим контингентом користувачів.

         1.2.4. Відкритий доступ – розміщення у мережі Інтернет повних текстів матеріалів, доступ до яких дозволений авторами. Технічне здійснення доступу всім охочим надається у будь-який час і без обмежень.

         1.2.5. Ліцензійний договір – договір, умови якого встановлені Харківським національним університетом внутрішніх справ і який може бути укладений лише шляхом приєднання автора до договору в цілому.

         1.2.6. Інтелектуальні права на твір включають виняткове право і особисті немайнові права.

         1.2.7. Особисті немайнові права автора включають право авторства, право на ім’я, право на недоторканість твору, право на оприлюднення твору.

         1.2.8. Виняткове (виключне) право – це майнове право. Виняткове право може належати одному або декільком фізичним чи юридичним особам (правовласникам). Правовласник може на свій розсуд вирішувати або забороняти іншим особам використання результату його інтелектуальної діяльності.

         1.3. Репозиторій Харківського національного університету внутрішніх справ (далі KhNUIAIR) – це інституційний репозиторій відкритого доступу, що накопичує документи наукового, освітнього та методичного призначення, створені представниками будь-якого структурного підрозділу Харківського національного університету внутрішніх справ, магістрами, ад’юнктами, курсантами чи студентами, а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. Репозиторій є частиною загального електронного інформаційного ресурсу ХНУВС.

         1.4. Назва репозиторію KhNUIAIR є скороченням повної назви Інституційного репозиторію Харківського національного університету внутрішніх справ англійською мовою (Kharkov National University of Internal Affairs Institutional Repository).

         1.5. Репозиторій формується та функціонує відповідно до:

         1.5.1. Положення про бібліотеку Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет).

         1.5.2. Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (№ 32/95-ВР від 27.01.1995).

         1.5.3. Закону України «Про авторське право і суміжні права» (№ 3793-12 від 23.12.1993), що встановлює авторське право на комп’ютерні програми для ЕОМ, електронні видання, бази даних, літературні письмові твори.

         1.5.4. Закону  України  «Про національну  програму  інформатизації»    (№ 74/98-ВР від 04.02.1998) та Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки (№ 537-V від 09.01.2007), які визначають стратегію розв’язання проблем забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності».

         1.5.5. Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, одержання, зберігання, використання електронних документів.

         1.5.6. Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах» (№ 80/94-ВР від 05.07.1994), який встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України на інформацію та права доступу до неї.

         1.5.7. ГОСТ 7.1 – 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание (міждержавний стандарт).

         1.5.8. ГОСТ 7.82 – 2001.  Библиографическая запись. Библиографическое описание электронних ресурсов (міждержавний стандарт).

2. Призначення, мета, завдання та функції репозиторію

         2.1. Основне призначення репозиторію KhNUIAIR – накопичення, систематизація та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, розповсюдження цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

         2.2. Мета, завдання репозиторію KhNUIAIR:

         2.2.1. Забезпечити місце і спосіб централізованого і довготривалого зберігання в електронному вигляді повних текстів творів та доступу до них.

         2.2.2. Сприяти зростанню позитивного іміджу Університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі, збільшення звернень до наукових публікацій працівників Університету та їх цитувань.       

         2.2.3. Створити надійну і доступну систему обліку публікацій наукових робіт інститутів, факультетів, кафедр та окремих працівників Університету.

         2.3. Репозиторій KhNUIAIR передбачає виконання наступних функцій:

         2.3.1. Навчальної, що сприятиме забезпеченню сучасного навчального процесу.

         2.3.2. Наукової, що спрямована на розвиток науково-дослідницької роботи.

          2.3.3. Довідково-інформаційної, що спрямована на задоволення інформаційних запитів освітнього характеру.

         2.3.4. Збагачення бібліотечних ресурсів Університету оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань, їх надійне збереження.

3. Управління репозиторієм

         3.1. Загальне управління репозиторієм KhNUIAIR здійснює Координаційна рада з питань розвитку університетського репозиторію, до якої входять: перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи, директор загальної бібліотеки, начальник науково-технічного інформаційно-комп’ютерного центру, начальник відділу організації наукової роботи, начальник редакційно-видавничого відділу.

         3.2. Основним виконавцем створення та розвитку репозиторію виступає загальна бібліотека Університету. З числа її фахівців визначається адміністратор репозиторію.

         3.3. Технічну та програмну підтримку, збереження електронних документів репозиторію забезпечує науково-технічний інформаційно-комп’ютерний центр Університету.

         3.4. Усі суперечливі питання щодо створення та поповнення репозиторію KhNUIAIR вирішує Координаційна рада. 

4. Склад та структура репозиторію

         4.1. Інституційний репозиторій відкритого доступу KhNUIAIR є універсальним за змістом науковим зібранням. Основу структури репозиторію складають спільноти – галузі знань (в алфавітному порядку), які далі поділяються на галузеві розділи. У кожному розділі спільноти можуть створювати колекції: «Наукові роботи», «Методичні видання», «Навчальні матеріали», «Наукові роботи студентів» та ін.

         4.2. Тематичний склад колекцій визначається інститутами та факультетами відповідно до специфіки їх діяльності. До репозиторію можуть бути залучені:

         4.2.1. Статті, монографії, підручники, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти).

         4.2.2. Наукові публікації представників Університету, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозиторії з боку видавництв.

         4.2.3. Автореферати дисертацій та дисертації, що захищені працівниками Університету.

         4.2.4. Інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.

         4.3. За видами електронних ресурсів репозиторій не має обмежень. Це можуть бути: електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа ресурси.

         4.4. Хронологічні рамки електронних ресурсів, призначених для репозиторію, не встановлюються.

         4.5. За рівнем доступності документи в репозиторії можуть бути у відкритому доступі або за бажанням автора у авторизованому доступі.

5. Принципи створення і функціонування репозиторію

         5.1. KhNUIAIR є веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних (цифрових копій документів), що визначені однією організацією – Університетом.

         5.2. Репозиторій KhNUIAIR створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpaсe, розробки Масачусетського технологічного інституту, що підтримує протокол обміну метаданими OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний репозиторій у міжнародні реєстри ROAR, OpenDOAR та інші.

         5.3. Репозиторій поповнюється документами шляхом самоархівування твору автором або шляхом передачі документу до загальної бібліотеки для його архівування бібліотечним фахівцем. Для отримання можливості самоархівування автори повинні зареєструватись в KhNUIAIR та отримати відповідні права для роботи. Адміністратор репозиторію реєструє авторів, надаючи їм права депозитора.

         5.4. Депозитором може бути як автор, так і уповноважений працівник бібліотеки. За бажанням автора його роботу може розміщувати у репозиторії депозитор-бібліотекар. При цьому автор надає у бібліотеку електронну версію роботи в будь-якому форматі, що може бути прочитаний комп’ютером, і набір ключових слів трьома мовами: українською, російською та англійською.

         5.5. Підтримуються всі файлові формати, в яких створені ресурси. Однак, для використання рекомендуються певні формати у кожному з видів:

 

ФОРМАТИ, ЩО РЕКОМЕНДУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ, ПРИ РОЗМІЩЕННІ МАТЕРІАЛІВ

МАТЕРІАЛИ

НАЗВА ФОРМАТУ

РОЗШИРЕННЯ

Текст

Adobe PDF, Microsoft Word

pdf, doc

Презентація

Microsoft PowerPoint

ppt

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

Jpg, gif

Аудіо

WAV, MP3

wav, mp3

Відео

MPEG

mpeg, mpg, mpe

        

         5.6. Роботи магістрів, ад’юнктів, курсантів і студентів будуть розміщені за наявності рекомендації або рецензії наукового керівника.     

5.7. На прохання автора електронна публікація вилучається з відкритого доступу або замінюється прихованою формою повного тексту. Це здійснюється бібліотекарем-депозитором.

         5.8. Публікації, що передаються у репозиторій, забезпечуються заголовками, прізвищами авторів, анотацією (за бажанням автора) мовою оригіналу та ключовими словами українською, російськоюта англійською мовами.

6. Ліцензійний договір

         6.1. Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виняткове право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це у Авторському договорі в електронному або паперовому вигляді.

         6.2. Твір не може бути розміщений у KhNUIAIR, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди  громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

         6.3. Підписуючи Ліцензійний договір, автор передає Університету на безоплатній основі невиняткові права на використання твору, а саме:

         6.3.1. На внесення твору у базу даних KhNUIAIR.

         6.3.2. На відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи її змісту.

         6.3.3. На виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання.

         6.3.4. На використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження.

         6.3.5. На представлення електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

         6.4. У Ліцензійному договорі автор підтверджує, що розміщуючи роботу у KhNUIAIR, він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).

         6.5. У Ліцензійному договорі автор підтверджує, що на момент розміщення твору у KhNUIAIR лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ні повністю, ані частково  нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ні повністю, ані в їх частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

         6.6. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

         6.7. У випадку, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів приймає умови цього договору, розміщуючи такий твір в KhNUIAIR.

         6.8. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

         6.9. Ліцензійний договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент його розміщення у репозиторії, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. В такому випадку автор через адміністратора вилучає роботу з репозиторію.

 

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід