Українські наукові журнали в наукометричних базах
 • Українські  наукові журнали в наукометричних системах Scopus і Web of Science

 • Правові наукові видання України в наукометричних базах даних IndexCopernicus і РИНЦ:

  IndexCopernicus (IC, Польща)

  1. Адміністративне право і процес (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

  2. Актуальні проблеми права:теорія і практика (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України)

  3. Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право (Донецький національний університет)

  4. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право (Маріупольський державний університет)

  5. Право та інновації (НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України)

  6. Публічне право (Всеукраїнська громадська організація “Майбутнє країни”, Ужгородський національний університет)

  7. Форум Права (електронне видання) (Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України)

  8. Юридична Україна (Киіївський регіональний центр НАПрН України, НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України)

  Российский индекс научного цитирования (РИНЦ, Російська Федерація)

  1. Актуальні проблеми державного управління = Актуальные проблемы государственного управления (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

  2. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Юридичні науки (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля)

  3. Вісник Кримінологічної асоціації України (Харківський національний університет внутрішніх справ)

  4. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право (Маріупольський державний університет)

  5. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Політологія. Соціологія. Право (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”)

  6. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харків)

  7. Економіка та право = Экономика и право (Інститут економіко-правових досліджень НАН України)

  8. Науковий вiсник Iституту мiжнародних вiдносин НАУ. Серiя: Економiка, право, полiтологiя, туризм (Національний авіаційний університет, Київ)

  9. Науковий вiсник НУБІП України. Серiя: Право (Національний університет біоресурсів і природокористування України)

  10. Право України = Право Украины (Національна академія правових наук України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Генеральна прокуратура України, Міністерство юстиції України, Спілка адвокатів України)

  11. Проблеми законності = Проблемы законности (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харків)

  12. Теорія і практика правознавства (електронне видання) (Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Харків)

   

   

 
Пошук в електроному каталозі
Вхід