ЛогоНаукова бібліотека
library@univd.edu.ua(057)7398166Харків, просп. Льва Ландау, 27ПН-ЧТ: з 8:00 до 18:00, ПТ: з 8:00 до 17:00, СБ: з 8:30 до 16:00

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РЕПОЗИТАРІЙ (ВІДКРИТИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ) ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

1.   Загальні положення

1.1. Положення про репозитарій – відкритий електронний архів наукових та освітніх матеріалів Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – KhNUIAIR) – визначає назву, мету, завдання, структуру, основні засади організації, управління та політики відкритого електронного архіву.

1.2. Назва репозитарію KhNUIAIR є скороченням повної назви інституційного репозитарію Харківського національного університету внутрішніх справ англійською мовою (Kharkіv National University of Internal Affairs Institutional Repository).     

         1.3. KhNUIAIR – це веб-орієнтована, кумулятивна та постійна база даних, що накопичує документи наукового та освітнього призначення, створені працівниками та здобувачами вищої освіти Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Університет), а також надає до них постійний безкоштовний повнотекстовий доступ через Інтернет. Репозитарій є частиною загального електронного інформаційного ресурсу Університету.

          1.4. Адреса KhNUIAIR – відкритого електронного архіву наукових та освітніх матеріалів Університету в Інтернеті – http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/.

1.5. Прямі посилання на KhNUIAIR розміщено на головних сторінках веб-сайтів Університету та загальної бібліотеки Харківського національного університету внутрішніх справ (далі – Бібліотека).

1.6. KhNUIAIR створюється за допомогою програмного забезпечення відкритого доступу DSpaсe, розробки Масачусетського технологічного інституту, що підтримує протокол обміну метаданими OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяючи тим самим інтегрувати електронний репозитарій у міжнародні реєстри OpenDOAR, ROAR та інші.

1.7. Репозитарій має міжнародну реєстрацію як серіальне видання (ISSN 2524-0501).

1.8. KhNUIAIR формується та функціонує відповідно до цього Положення та документів:

1.8.1. Закону України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII «Про авторське право і суміжні права», що встановлює авторське право на комп’ютерні програми для ЕОМ, електронні видання, бази даних, літературні письмові твори.

1.8.2. Закону України від 04 лютого 1998 року № 74/98-ВР «Про  Національну   програму   інформатизації» та Закону України від 09 січня 2007 року № 537-V «Про  основні засади  розвитку інформаційного  суспільства  в  Україні на  2007–2015 роки», які визначають стратегію розв’язання проблем забезпечення інформаційних потреб та інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науково-технічної, національно-культурної та іншої діяльності.

1.8.3. Закону України від 22 травня 2003 року № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», який поширюється на відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, одержання, зберігання, використання електронних документів.

1.8.4. Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» (від 05 липня 1994 року № 81/94-ВР), який встановлює основи регулювання правових відносин щодо захисту інформації в автоматизованих системах за умови дотримання права власності громадян України на інформацію та права доступу до неї.

1.8.5. Наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» (від 14 липня 2015 року № 758).

1.8.6. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

1.8.7. ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила».

1.8.8. ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

2. Мета та завдання KhNUIAIR

2.1. Мета KhNUIAIR:

2.1.1. Сприяти розвитку науки та освіти в Університеті, Україні та світі шляхом створення, збереження і надання українській та світовій науковій спільноті доступу до наукових та освітніх матеріалів Університету.

2.1.2. Сприяти зростанню позитивного іміджу та підвищенню рейтингу Університету шляхом представлення його наукової продукції у глобальній мережі та збільшення звернень до наукових публікацій працівників Університету та їх цитувань.

2.2. Завдання KhNUIAIR:

2.2.1. Розширення науково-освітнього інформаційного середовища Університету через накопичення, тривале збереження, розповсюдження та забезпечення постійного і надійного доступу до наукових досліджень та освітніх матеріалів науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Університету в  електронній  формі.

2.2.2. Наближення до міжнародної наукової спільноти праць вчених Університету  через   відкритий   доступ   до   наукових   досліджень   в  мережі

Інтернет.

2.2.3. Збагачення бібліотечних ресурсів Університету оригінальними електронними документами та електронними копіями друкованих видань, забезпечення їх надійного збереження.

 3. Організація та управління KhNUIAIR

3.1. Методичну та організаційну підтримку KhNUIAIR здійснює Бібліотека.

3.2. Технічну та програмну підтримку, збереження метаданих та файлів KhNUIAIR забезпечує інформаційно-технічний відділ Університету.

          3.3. Основним виконавцем створення та наповнення KhNUIAIR виступає Бібліотека. З числа її фахівців визначається адміністратор репозитарію.

3.4. За потребою до роботи щодо розвитку KhNUIAIR долучаються декани факультетів та завідувачі кафедр (за дорученням ректора або першого проректора).

4. Структура, склад та джерела наповнення KhNUIAIR

         4.1. KhNUIAIR є універсальною за змістом базою даних наукових та освітніх зібрань. Основу структури KhNUIAIR складають спільноти: наукові фахові видання Університету, матеріали конференцій та галузі знань (в алфавітному порядку), які поділяються на галузеві підрозділи. В галузевих підрозділах можуть створюватись колекції: «Наукові публікації», «Методичні видання», «Навчальні матеріали», «Наукові роботи студентів» тощо.

4.2. До KhNUIAIR можуть бути залучені:

4.2.1. Статті, методичні матеріали, тематичні збірки, матеріали конференцій, підручники, навчальні посібники, монографії (за умови відсутності заборони на їх розміщення в репозитарії з боку видавництв).

4.2.2. Дисертації та автореферати дисертацій, що захищені в Університеті, а також дисертації та автореферати дисертацій працівників Університету, захищені в інших закладах чи установах.

         4.2.3. Інші матеріали наукового, освітнього, навчального або методичного призначення за бажанням їх автора.

4.3. Постійними джерелами наповнення KhNUIAIR є:

4.3.1. Редколегії наукових фахових видань Університету. Відповідальні секретарі передають до Бібліотеки електронні версії видань. Електронні копії статей представників Університету розміщуються в базі адміністратором KhNUIAIR.

4.3.2. Спеціалізовані вчені ради Університету передають до Бібліотеки електронні копії дисертацій та авторефератів дисертацій, що захищені в Університеті (наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 758, наказ ХНУВС від 05 лютого 2016 року № 53). Передані копії розміщуються в базі адміністратором KhNUIAIR.

4.3.3. Оргкомітети конференцій, що проводяться в Університеті. Секретарі оргкомітетів передають до Бібліотеки електронні копії друкованих матеріалів конференцій (Методичні вказівки щодо організації та проведення конференцій у Харківському національному університеті внутрішніх справ, затверджені наказом ХНУВС від 18 січня 2017 року № 18). Електронні копії матеріалів розміщуються в базі адміністратором KhNUIAIR.

4.3.4. Програмний комплекс «База даних наукових праць ХНУВС». Електронні копії творів, публікацій (за умови згоди авторів) розміщуються в  базі адміністратором KhNUIAIR (п. 5.2 рішення Вченої ради від 28 квітня 2017 року № 4/2).

4.4. За видами електронних ресурсів репозитарій не має обмежень. Це можуть бути електронні числові дані, електронні картографічні дані, електронні зображення (відео, презентації), електронні звукові дані, електронні інтерактивні мультимедіа ресурси.

4.5. Хронологічні рамки для електронних ресурсів, що розміщуються в KhNUIAIR, не встановлюються.

5. Політика KhNUIAIR

Політика KhNUIAIR може переглядатися та змінюватися з розвитком бази.

5.1. Політика щодо даних

5.1.1. Розміщення матеріалів у KhNUIAIR вимагає заповнення депозитором основного набору полів метаданих (описової інформації).

5.1.2. Використання необхідних метаданих допомагає користувачу мати доступ до архівованих робіт і забезпечує інформацією, потрібною для підтримки безперервного доступу до операцій управління та зберігання.

5.1.3. Деякі поля метаданих є обов’язковими для заповнення, деякі – факультативними.

5.1.4. Будь-хто має доступ та може вільно використовувати метадані, повні тексти чи інші цифрові дані KhNUIAIR.

5.1.5. Копії матеріалів, що розміщені в KhNUIAIR, можуть бути відтворені, представлені чи передані третій стороні і збережені в базах даних у будь-якому форматі та на будь-якому носії з некомерційною метою без попереднього узгодження. При цьому мають бути вказані: автор(и), назва та всі інші елементи бібліографічного опису; гіперпосилання та/або URL на сторінку оригінальних метаданих. Зміст матеріалу не може бути змінений жодним чином.

5.1.6. Повнотекстові матеріали та інші цифрові дані не можуть бути продані або іншим чином реалізовані з комерційною метою та переведені у будь-які інші формати без офіційного дозволу власників авторських прав.

5.1.7. Посилання на KhNUIAIR бажано, але не є обов'язковим.

5.2. Політика щодо змісту

5.2.1. В KhNUIAIR розміщуються матеріали, що мають науковий, освітній чи дослідницький зміст.

5.2.2. KhNUIAIR є відкритим інституційним електронним архівом, що представляє Університет.

5.2.3. KhNUIAIR підтримує всі типи матеріалів.

5.2.4. Основні мови KhNUIAIR: українська, англійська, російська.

5.3. Політика щодо розміщення матеріалів тадепозиторів  

5.3.1. Матеріали в KhNUIAIR можуть розміщуватися лише зареєстрованими користувачами (депозиторами).

5.3.2. Депозиторами KhNUIAIR можуть бути працівники або здобувачі вищої освіти Університету. Адміністратор KhNUIAIR реєструє авторів, надаючи їм права депозитора.

5.3.3. Депозиторами також можуть бути науковці, особи, офіційно не зареєстровані як працівники Університету, якщо вони є співавторами університетських авторів чи тісно пов’язані з Університетом, наприклад, особи, що мають почесні посади в Університеті чи випускники Університету.

5.3.4. Роботи слухачів магістратури, ад’юнктів, аспірантів, курсантів і студентів розміщуються за наявності рекомендації або рецензії наукового керівника.   

5.3.5. Шляхи розміщення матеріалів в KhNUIAIR:

5.3.5.1. Автором особисто (самоархівування).

5.3.5.2. Бібліотекою, за дорученням автора. При цьому автор надає у Бібліотеку електронну версію твору, авторський ідентифікатор ORCІD тощо, анотацію і набір ключових слів трьома мовами: українською, російською та англійською (якщо твір викладено іншою мовою – також анотацію мовою оригіналу).

При розміщенні твору в програмному комплексі «База даних наукових праць ХНУВС»  автор може доручити Бібліотеці розмістити твір в KhNUIAIR шляхом заповнення відповідної електронної форми договору приєднання в  програмному комплексі «База даних наукових праць ХНУВС».

5.3.6. Адміністратор KhNUIAIR перевіряє розміщений примірник лише на релевантність політикам KhNUIAIR та відповідність формату.

5.3.7. За рівнем доступності матеріали в KhNUIAIR можуть бути у відкритому доступі або за бажанням автора в авторизованому доступі. Вилучення документа здійснюється тільки адміністратором.

5.4. Політика щодо авторського права

5.4.1.Відкритий доступ не відміняє авторського права. Особисті немайнові права автора не відчужувані і зберігаються за ним незалежно від способу публікації. Виняткове право на твір автор реалізує, добровільно ухвалюючи рішення про представлення своєї публікації в Інтернет і підтверджуючи це у Ліцензійному/Авторському договорі в електронному або паперовому вигляді.

5.4.2. Твір не може бути розміщений у KhNUIAIR, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди  громадському порядку, здоров’ю та моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

5.4.3. Підписуючи Ліцензійний договір, автор передає Університету на безоплатній основі невиняткові права на використання твору, а саме:

5.4.3.1. На внесення твору у базу даних KhNUIAIR.

5.4.3.2. На відтворення твору чи його частин у електронній формі, не змінюючи змісту.

5.4.3.3. На виготовлення електронних копій твору для постійного архівного зберігання.

5.4.3.4. На використання твору без одержання прибутку та на виготовлення його копій для некомерційного розповсюдження.

5.4.3.5. На представлення електронних копій твору для відкритого доступу в мережі Інтернет.

5.4.4. У Ліцензійному договорі автор підтверджує, що, розміщуючи роботу у KhNUIAIR, він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавництв).

5.4.5. У Ліцензійному договорі автор підтверджує, що на момент розміщення твору у KhNUIAIR лише йому належать виняткові майнові права на твір, що вони ані повністю, ані частково  нікому не передані (не відчужені), що майнові права на твір ані повністю, ані в їх частині не є предметом застави, судового спору або претензій з боку третіх осіб.

5.4.6. Автор несе всі види відповідальності перед третіми особами, що заявили свої права на твір, відшкодовує Університету всі витрати, спричинені позовами третіх осіб про порушення авторських та інших прав на твір.

5.4.7. У разі, коли твір створено у співавторстві, кожний з авторів, розміщуючи такий твір в KhNUIAIR, повинен прийняти умови цього договору.

5.4.8. Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

5.4.9. Ліцензійний договір може бути розірваний на вимогу автора, якщо він позбавляється майнових прав на твір, які мав на момент його розміщення у KhNUIAIR, а також якщо договір містить інші умови, обтяжливі для автора. В такому випадку автор через адміністратора вилучає роботу з репозитарію.

5.5. Політика щодо збереження

5.5.1. Період збереження матеріалів в KhNUIAIR є необмеженим.

5.5.2. Резервне копіювання файлів здійснюється щотижня.

5.5.3. KhNUIAIR підтримує усі файлові формати, в яких створені ресурси, однак, рекомендує для використання певні формати в кожному з видів матеріалів:

Матеріал

Назва формату

Розширення

Текст

Adobe Reader, Microsoft Word

pdf, doc

Презентація

Microsoft PowerPoint

ppt

Таблиці

Microsoft Excel

xls

Зображення

JPEG, GIF

jpeg, gif

Аудіо

WAV, МРЗ

Wav, Mp3

Відео

МРЕG

mpeg, mpg, mpe