На допомогу у написанні наукових робіт

Література з фондів ХНУВС на допомогу у написанні наукових робіт

 Книги:

 1. 67.9(4УКР)301.12я2 / Н34         Науково-дослідницька діяльність студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад'юнктів та докторантів : довідник молодого вченого / уклад.: А.В. Байлов, О.М. Литвинов, В.В. Чумак. - Харків : ХНУВС: Тім Пабліш Груп, 2016. - 363 с.
 2. 72.4(4УКР)713я73 / О-75           Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / авт.-упоряд.: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко та ін.. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 351 с.
 3. 72.4(4УКР)713я73 / Р69 Романчиков, В.І. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В.І. Романчиков. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 254 с.
 4. 72.6(4УКР)24я73 / Н32  Настільна книга ад'юнкта та здобувача наукового ступеня (зі спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право) : наук.-практ. посіб. : . / уклад.: О.М. Литвинов, Є.С. Назимко. - Донецьк : Кальміус, 2014. - 260 с.
 5. 72.65(4УКР) / З-87     Зосимов А.М.   Дисертаційні помилки : монографія. - Х.:ВД "ІНЖЕК", 2009. - 264 с.
 6. 72.4(4УКР)я73 / Ц55      Цехмістрова, Г.С. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. : Рекомендовано МОН України / Г.С. Цехмістрова. - Київ : Слово, 2008. - 280 с.
 7. 72.6(4УКР)я73  Ш39    Шейко, В.М.   Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник. - Київ: Знання, 2008. - 312 с.
 8. 67.9(4УКР)301-3 / Н83     Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України : У 2 кн. Кн.1. - Харків: Право, 2001. - 776 с.
 9. 72 / К89     Кузин, Ф.А.   Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты : практическое пособие для студентов-магистрантов. – Москва :Ось-89, 1999. - 304 с.
 10. 72 / К89     Кузин, Ф.А.   Методика написания, порядок оформления и порядок защиты : кандидатская диссертация . практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. - Москва: Ось-89, 1997. - 203 с.

Статті:

 1. Санченко, Д.Є. Плагіат у наукових роботах: проблемні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2016. - № 10. - С. 44-49.
 2. Некрасса, І.А. Права та обов’язки аспірантів / І.А. Некрасса, С.Д. Криштоф, О.І. Воронюк // Атестаційний вісник. – 2012. - № 5 (7). – С. 4-6.
 3. Рихлівський, І.П.   Інновації в дисертаційних роботах // Бюлетень ВАК України . - 2010 . - № 4. - С.12-13.
 4. Хилюк, С.В.   Методологія дисертаційних досліджень з питань Особливої частини кримінального права України // Кримінальне право України . - 2006 . - № 5. - С.43-53.
 5. Розин, В.М.   Виды научных работ и критерии их оценки // Мир психологии . - 2005 . - № 2. - С.173-194.
 6. Клеандров  М.И.   О выборе темы диссертационного исследования по юридическим наукам // Юридическое образование и наука . - 2004 . - № 3. - С.13-16.
 7. Белуха, Н.   Научная статья, её содержание и методика написания //Бухгалтерский учет и аудит . - 2003 . - №2. - C.3-4.
 8. Іщенко  А.В.   Організація підготовки дисертацій як проблема сучасної науки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України . - 2002 . - №2 - С.101-107.

 

 Переліки тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права
 1. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблеми держави і права, затверджених ВАК України. - Харків : Право, 1997. - 44 с.
 2. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права : [1997-1998] / Упоряд.: А.П.Гетьман (відп. за вип.) та ін.; Акад. правових наук України. - Харків : Право, 1999. - 116 с.
 3. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права, які виконуються в Україні : (1998-1999) / Упоряд.: А.П.Гетьман та ін.; Акад. правових наук України. - Харків : Право, 2000. - 144 с.
 4. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2000-2001). - Харків : Право, 2002. - 136 с.
 5. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2002). - Харків : Право, 2003. - 104 с.
 6. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2003). - Харків : Право, 2004. - 120 с.
 7. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертацій досліджень з проблем держави і права (2004) : Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України / Упоряд.: О.В. Петришин, Д.В. Лук'янов, І.Й. Пучковська. - Харків : Право, 2005. - 152 с.
 8. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2005) : Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України / упоряд.: О.В. Петришин та ін.. - Харків : Право, 2006. - 160 с.
 9. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2006) : Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України / Упоряд.: Д.В. Лук'янов, І.Й. Пучковська. - Харків : Право, 2007. - 180 с.
 10. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2007 р.) : Розглянуті та схвалені відділеннями Академії правових наук України / Упоряд.: Д.В. Лук'янов, І.Й. Пучковська. - Харків : Право, 2008. - 164 с.
 11. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2008 р.) : розглянуті та схвалені відділеннями Академіїї правових наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, І.Й. Пучковська. - Харків : Право, 2009. - 183 с.
 12. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2009 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Академіїї правових наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, А.В. Матвєєва. - Харків : Право, 2010. - 240 с.
 13. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2010 р.) : розглянуті та схвалені відділеннями Академіїї правових наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, Н.В. Бєлімова. - Харків : Право, 2011. - 280 с.
 14. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2011 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. академіїї правових наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, Н.В. Бєлімова. - Харків : Право, 2012. - 310 с.
 15. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2012 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. академіїї правових наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, Н.І. Карпенко. - Харків : Право, 2013. - 308 с.
 16. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2013 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. академіїї правових наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, Н.І. Карпенко. - Харків : Право, 2014. - 302 с.
 17. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2014 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. акад. прав. наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, Н.І. Карпенко. - Харків : Право, 2015. - 300 с.
 18. 67.9(4УКР)я1 / П27  Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених у 2015 р.) : розглянуті та схвалені від-нями Нац. акад. прав. наук України / упоряд.: Д.В. Лук'янов, Н.М. Вапнярчук. - Харків : Право, 2016. - 250 с.
 
Пошук в електроному каталозі